Zespół Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  STATUT SZKOŁY

 S T A T U T
ZESPOŁU  SZKÓŁ  PUBLICZNYCH
im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 54, poz. 442).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19. poz. 167).
10. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Narodów ONZ (Dz. U. Nr 120 z 1991 r., poz. 526 i 527).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 606).
13. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).
14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr 4, poz. 18 z późniejszymi zmianami).
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693).   
Pod określeniem  Szkoła należy rozumieć Zespół Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach, natomiast określenie Dyrektor Szkoły – jako Dyrektora Zespołu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§  1

Nazwa szkoły brzmi:
Zespół Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego
w Pogódkach
 

1.Siedzibami szkoły są:  dwa budynki oświatowe w Pogódkach przy ulicy Szkolnej, jeden budynek przy ulicy Cystersów 13 oraz   budynek  oświatowy we wsi  Koźmin.
2.W skład  Szkoły wchodzą :
        a/ Publiczna Szkoła Podstawowa
        b/ Publiczne Gimnazjum
        c/ Publiczny Oddział Przedszkolny
        d/ Publiczny Punkt Przedszkolny
3. Adres szkoły:
     Zespół Szkół im. Piotra Szturmowskiego
     ul. Szkolna 3, 83-236 Pogódki gm. Skarszewy

 

§  2

1. Ustalona nazwa szkoły jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§  3

       
Inne informacje o Szkole:

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Skarszewy.
2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat i obejmuje klasy od I do VI.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w  gimnazjum 3 lata i obejmuje klasy I-III.
4. Czas trwania cyklu kształcenia i wychowania w oddziale przedszkolnym 5-6 latków wynosi 1 rok, a w  punkcie przedszkolnym dla 3 – 4 latków wynosi 2 lata.
5. W szkole mogą funkcjonować: świetlica, klub młodzieżowy, klasy sportowe i integracyjne.
6. Szkoła może organizować nauczanie języka ojczystego dla dzieci mniejszości narodowych i etnicznych za zgodą organu prowadzącego.


§  4

Cele i zadania Szkoły ( oddział przedszkolny i punkt przedszkolny):

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki Szkoły, a w szczególności:
1) zapewnia dzieciom możliwość rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
2) oddział przedszkolny i punkt przedszkolny jest placówką przeznaczoną dla dzieci 3-6 letnich  również niepełnosprawnych, jeżeli pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej i dodatkowo zapewniona zostanie opieka osoby dorosłej;
3) oddział przedszkolny i punkt przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka;
4) działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oraz działalność organów prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki;
5) realizacja celów  może być wspierana na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym, przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje;
6) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
7) budzenie wrażliwości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
8) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
9) dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez punkt przedszkolny i oddział przedszkolny programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka;
10) wspieranie dzieci w działaniach wyrównujących ich szanse edukacyjne ( w oparciu o diagnozę opracowaną na podstawie arkuszy obserwacyjnych);
11) rozwijanie ekspresji twórczej;
12) stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości:
a) przyrodniczo-ekologicznej,
b) społeczno- kulturowej,
c) technicznej,
d) poprzez uczestnictwo dziecka w działaniu, odkrywaniu i przeżywaniu.

§  4a

Cele i zadania Szkoły (szkoła podstawowa):

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym Szkoły , a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły;
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej:
1) nauka języka ojczystego oraz inne zajęcia, o których mowa w ust.3 pkt.1 są organizowane na zasadach dobrowolności. Organizuje je Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci;
2) zgłoszenie na naukę języka ojczystego mniejszości przyjmuje Dyrektor Szkoły przy zapisie dziecka do Szkoły lub w okresie przygotowania nowego roku szkolnego, a więc kwietniu i maju każdego roku. Zgłoszenie to jest ważne do czasu ukończenia Szkoły;
3) klasa (oddział), w której nauczanie odbywa się w języku ojczystym mniejszości, może być zorganizowana wówczas, gdy na naukę zgłosi się co najmniej 7 uczniów;
4) jeżeli w Szkole nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka ojczystego mniejszości z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub z braku nauczyciela, Dyrektor Szkoły przekazuje listę uczniów zgłoszonych na naukę tego języka organowi prowadzącemu szkołę publiczną;
5) w szkołach z dodatkową nauką języka ojczystego obowiązujący tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na naukę tego języka wynosi 3 godziny;
6) nauczanie języka, historii i geografii kraju mniejszości, w szkołach z ojczystym językiem nauczania, odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej;
7) Dyrektor Szkoły może, w miarę możliwości lokalowych, finansowych i kadrowych, organizować inne formy zajęć umożliwiające podtrzymywanie tradycji i kultury mniejszości oraz naukę języka ojczystego lub dialektu w ramach przyznanych środków budżetowych;
8) na wniosek rodziców/opiekunów uczniowie narodowości niepolskiej pobierający naukę języka ojczystego mogą być zwolnieni z nauki innego, obowiązującego języka obcego;
9) uczniowie narodowości polskiej mogą (na wniosek rodziców lub opiekunów) uczyć się języka mniejszości jako obowiązkowego języka obcego;
10) zgłoszenie ucznia na naukę języka ojczystego mniejszości w szkole lub w zespole międzyszkolnym jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do przedmiotów obowiązkowych dla tego ucznia, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania;
11) w przypadku nauczania w Szkole w języku mniejszości, świadectwa szkolne wystawia się w języku polskim i w języku danej mniejszości.

3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej:
 1) szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie;
 2) życzenie, o którym mowa w punkcie 1), jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;
 3) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie;
 4) szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (oddziału);
 5) dla mniejszej liczby oddziałów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej;
 6) jeżeli w Szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, naukę religii organizuje organ prowadzący Szkołę w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym;
 7) szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego;
 8) w zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane według zasad podanych w punkcie 4).
 9) szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w Szkole;
10) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości;
11) szkoła może zatrudnić nauczyciela religii - katechetę szkolnego wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danej szkoły, wydanego przez zwierzchników kościołów albo związków wyznaniowych;
12) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej; nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;
13) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez Szkołę zebraniami ogólnymi, ustalając wcześniej z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
14) nauczyciel religii może prowadzić na terenie Szkoły organizacje o charakterze społeczno - religijnym i ekumenicznym. Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie;
15) tygodniowy wymiar godzin etyki ustala Dyrektor Szkoły;
16) ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
17) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
18) w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż, w Szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach.

4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez sprawowanie bieżącej opieki pedagoga szkolnego oraz współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną:
1) za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły;
2) celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i uzupełnianie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym także dysfunkcji psychicznych;
3) pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób;
4) pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz specjalistycznych;
5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania. Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8;
6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić do 5;
7) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
8) zajęcia rozwijające wiadomości organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywujących metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
9)   minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych regulują odrębne przepisy;
10) kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu;
11) uczestnictwo w różnych formach zajęć wymienionych w punktach 3) i 4) trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy;
12) zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących zajęcia wymienione w punktach  3) i 4) określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli;
13)  pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje pedagog szkolny;
14)  do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, szczególnie w zakresie:
a) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,             
b) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
c) współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,
d) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
e) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,
f) działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
15) pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Szkołę  postanowień Konwencji o Prawach Dziecka;
         KONWENCJA  O  PRAWACH  DZIECKA - Nowy Jork 20 listopada 1989 r.
         (rat. Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).
16)  zadania, o których mowa w punkcie 12) pedagog szkolny realizuje:
a) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną, organami Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
b) we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
17) szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa Dyrektor Szkoły.

5. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w zakresie odpowiadającym możliwościom finansowym, organizacyjnym i technicznym:
1) w szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne, które organizuje się w celu umożliwienia  uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach Szkoły;
2) liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5  uczniów niepełnosprawnych;
3) dzieciom i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do Szkoły, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania   w warunkach szkolnych, można organizować indywidualne nauczanie i wychowanie;
4) indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci i młodzież,  w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia lub wychowania;
5) indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualne nauczanie i wychowanie  może być organizowane na terenie Szkoły;
6) tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi:
a) dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) – od 4 do 6 godzin,
b) dla uczniów klas I-III - od 6 do 8 godzin,
c) dla uczniów klas IV-VI - od 8 do 10 godzin.
7) tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania należy realizować co najmniej w ciągu trzech dni;
8) indywidualne nauczanie i wychowanie ucznia w klasach I-III powierzać należy jednemu nauczycielowi, a w klasach IV-VI kilku nauczycielom przedmiotów.

6. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie działalności pozalekcyjnej na zasadach określonych przez MEN w odrębnych przepisach.

7.  Szkoła umożliwia uczniom realizację indywidualnych programów nauczania oraz kończenie Szkoły w skróconym czasie:
1) z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
a) uczeń - jeśli jest niepełnoletni, za zgodą rodziców,
b) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
2) wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego ucznia;
3) do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń
4) dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1), jest obowiązany zasięgnąć opinii Rady pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno – pedagogicznej;
5) indywidualny program nauki zatwierdza Dyrektor Szkoły;
6) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku:
a) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu kwalifikacyjnego,
b) złożenia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

8. Zadania opiekuńcze Szkoły:
1) szkoła zapewnia opiekę odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) wychowankowie punktu przedszkolnego są przyprowadzani oraz odbierani przez rodziców lub prawnych opiekunów albo osoby upoważnione przy czym osoba upoważniona musi być pełnoletnia; w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zorganizowanie dowozu do i z punktu,
b) w punkcie i oddziale przedszkolnym istnieje możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych, zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami,
c) nauczyciele sprawujący opiekę nad wychowankami współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, z treściami zawartymi w podstawie corocznie zapoznają rodziców, przekazują rodzicom informacje o zachowaniu i rozwoju dziecka, przestrzegają rozkładu zajęć, prowadzą obserwację wychowanków i rozpoznają ich potrzeby, właściwie dokumentują obserwacje, przeprowadzają diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole, współpracują z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i opieką zdrowotną,
d) w klasach IV-VI w trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za  bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie przerw nauczyciele pełniący dyżur.
e) na wycieczkę organizowaną w ramach turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
f) uczestnicy zajęć wymienieni w literach: a,b,c,d, uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości, powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych    ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza,
g) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie (opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca  pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego),
h) zabrania się prowadzenia wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np.: burzy, śnieżycy, gołoledzi, mgły.
2) Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad:
a) dziećmi oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego oraz uczniami klas młodszych podczas uroczystości, imprez szkolnych i wycieczek .Funkcję opiekunów sprawują wówczas nauczyciele klas i oddziałów, a także uczniowie samorządu uczniowskiego i rodzice jako osoby wspomagające za doprowadzanie do Szkoły i odbiór po zajęciach dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia oraz z zaburzeniami rozwojowymi, odpowiedzialni są rodzice),
b) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu i wzroku poprzez ich udział w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych,
c) uczniami, którzy znajdują się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych. Szkoła może, w zależności od posiadanych środków i przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy  Społecznej, umożliwić korzystanie z darmowych posiłków oraz wyposażyć w podręczniki, przybory szkolne, odzież i inne środki niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego, a także przyznać zasiłek szkolny lub stypendium szkolne na zasadach określonych w ustawie z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:  Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703)) z późniejszymi zmianami.

9. Szkoła zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego, a w przypadku braku realizacji obowiązuje następująca procedura postępowania:
1) uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności;
2) nieusprawiedliwione nieobecności (częste pojedyncze oraz dłuższe) wychowawca klasy zgłasza do pedagoga szkolnego;
3) w  przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowawca pisemnie informuje rodziców o nieobecnościach:
a) klasy I – III szkoły podstawowej powyżej jednego tygodnia,
b) klasy IV – VI szkoły podstawowej powyżej 30 godzin.
4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia i zakłada kartę ewidencyjną:
a) klasy I – III szkoły podstawowej powyżej 2 tygodni,
b) klasy IV – VI szkoły podstawowej powyżej 50 godzin.    
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności  wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, dyrekcją szkoły wysyła do rodziców upomnienie:
a) klasy I – III szkoły podstawowej powyżej 3 tygodni,
b) klasy IV – VI szkoły podstawowej powyżej 60 godzin.           
6) w przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku współprace ze strony rodziców, wyczerpania wszelkich możliwości rozwiązania problemu na terenie szkoły – pedagog wysyła notatkę do sadu rodzinnego. Dyrektor kieruje do organu prowadzącego szkołę wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego.

10. Szkoła eliminuje sytuacje stwarzające zagrożenie uczniów i stosuje procedury postępowania  nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją:
1) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
a) przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,
b) wychowawca informuje pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,
c) wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje  im uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem.  W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś – bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.                                        
2) jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie stawienia się w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, rozmowa z pedagogiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 26 października 1982r. – o postępowaniu w sprawach nieletnich.
W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 §2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym prokuratora lub Policję.
3) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą środek odurzający, a także inne substancje lub materiały i przedmioty mogące zagrażać zdrowiu     i życiu zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń pokazał mu tę substancję (lub inne materiały bądź przedmioty), pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do związku z poszukiwaną substancją (materiałami, przedmiotami). Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji,
b) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję Szkoły,
c) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
d) w przypadku, gdy uczeń nie chce pokazać substancji, ani zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję (materiały, przedmioty) i zabiera je do ekspertyzy,
e) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję (materiały, przedmioty). Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
4) w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje ( o ile jest to możliwe) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa Policję,
c) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
5) postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
a) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
b) ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły ) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
c) powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy,
d) niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
e) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
6) postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
a) udzielenia pierwszej pomocy (pomocy przedlekarskiej), bądź zapewnienia jej poprzez wezwanie lekarza, w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,
b) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
c) powiadomienie rodziców ucznia,
d) niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
e) w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję.

 

§  4b

Cele i zadania Szkoły(gimnazjum):

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wydanych na jej podstawie oraz programie wychowawczym Szkoły , a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły;
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;
3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, i językowej:
 1) nauka języka ojczystego oraz inne zajęcia, o których mowa w ust.3 pkt.1 są organizowane na zasadach dobrowolności.  Organizuje je Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dzieci;
 2) zgłoszenie na naukę języka ojczystego mniejszości przyjmuje Dyrektor Szkoły przy zapisie dziecka do Szkoły lub w okresie przygotowania nowego roku szkolnego, a więc kwietniu i maju każdego roku. Zgłoszenie to jest ważne do czasu ukończenia Szkoły;
 3) klasa (oddział), w której nauczanie odbywa się w języku ojczystym mniejszości, może być zorganizowana wówczas, gdy na naukę zgłosi się co najmniej 7 uczniów;
 4) jeżeli w Szkole nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka ojczystego mniejszości z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub z braku nauczyciela, Dyrektor Szkoły przekazuje listę uczniów zgłoszonych na naukę tego języka organowi prowadzącemu szkołę publiczną;
 5) w szkołach z dodatkową nauką języka ojczystego obowiązujący tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na naukę tego języka wynosi 3 godziny;
 6) nauczanie języka, historii i geografii kraju mniejszości, w szkołach z ojczystym językiem nauczania, odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej;
 7) dyrektor Szkoły może, w miarę możliwości lokalowych, finansowych i kadrowych, organizować inne formy zajęć umożliwiające podtrzymywanie tradycji i kultury mniejszości oraz naukę języka ojczystego lub dialektu w ramach przyznanych środków budżetowych;
 8) na wniosek rodziców uczniowie narodowości niepolskiej pobierający naukę języka ojczystego mogą być zwolnieni z nauki innego, obowiązującego języka obcego;
 9) uczniowie narodowości polskiej mogą (na wniosek rodziców) uczyć się języka mniejszości jako obowiązkowego języka obcego;
10) zgłoszenie ucznia na naukę języka ojczystego mniejszości w szkole lub w zespole międzyszkolnym jest równoznaczne z zaliczeniem tego języka do przedmiotów obowiązkowych dla tego ucznia, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania;
11) w przypadku nauczania w Szkole w języku mniejszości świadectwa szkolne wystawia się w języku polskim i w języku danej mniejszości.

3. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej:
1) szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie;
2) życzenie, o którym mowa w punkcie 1), jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;
3) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie;
4) szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy (oddziału),
5) dla mniejszej liczby oddziałów lekcje religii w szkole powinny być organizowane w grupie międzyklasowej lub międzyoddziałowej;
6) jeżeli w Szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, naukę religii organizuje organ prowadzący Szkołę w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym;
7) szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego;
8) w zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane według zasad podanych w punkcie 4);
9) szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w Szkole;
10) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości;
11) szkoła może zatrudnić nauczyciela religii - katechetę szkolnego wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danej szkoły, wydanego przez zwierzchników kościołów albo związków wyznaniowych;
12) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej; nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klas;
13) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez Szkołę zebraniami ogólnymi, ustalając wcześniej z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
14) nauczyciel religii może prowadzić na terenie Szkoły organizacje o charakterze społeczno - religijnym i ekumenicznym. Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
15) tygodniowy wymiar godzin etyki ustala Dyrektor Szkoły;
16) ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
17) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
18) w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż,  można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach.

4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez sprawowanie bieżącej opieki pedagoga szkolnego oraz współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną:
1) za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły;
2) celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i uzupełnianie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym także dysfunkcji psychicznych;
3) pomoc psychologiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga, psychologa, rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób;
4) pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz specjalistycznych;
5) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania. Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8;
6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników tych zajęć powinna wynosić do 5;
7) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
8) zajęcia rozwijające wiadomości organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywujących metod pracy. Liczba uczestników wynosi do 8.
9) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych regulują odrębne przepisy;
10) kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego przedmiotu;
11) uczestnictwo w różnych formach zajęć wymienionych w punktach 3) i 4) trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy;
12) zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących zajęcia wymienione w punktach 3) i 4) określają przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli;
13)  pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje pedagog szkolny;
14)  do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, szczególnie w zakresie:
a) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
b) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
c) współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,
d) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
e) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,
f) działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
15) pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka;
 KONWENCJA  O  PRAWACH  DZIECKA - Nowy Jork 20 listopada 1989 r. (rat. Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).
16)  zadania, o których mowa w punkcie 15) pedagog szkolny realizuje:
a) we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami),pielęgniarką szkolną, organami Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi,
b) we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
17)  szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa Dyrektor Szkoły.

5. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w zakresie odpowiadającym możliwościom finansowym, organizacyjnym i technicznym:
1) w Szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne, które organizuje   się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach Szkoły;
2) liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5  uczniów niepełnosprawnych;
4) młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do Szkoły, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach szkolnych, można organizować indywidualne nauczanie i wychowanie;
5) indywidualnym nauczaniem i wychowaniem może być objęta młodzież, w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taką formę kształcenia lub wychowania;
6) indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu ucznia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualne nauczanie i wychowanie  może być organizowane na terenie Szkoły;
7) tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania wynosi  od 10 do 12 godzin.    
8) tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania należy realizować co najmniej w ciągu trzech dni;
9) indywidualne nauczanie i wychowanie ucznia w klasach gimnazjalnych powierzać należy kilku nauczycielom przedmiotów.

6. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie działalności pozalekcyjnej na zasadach określonych przez MEN w odrębnych przepisach;

7. Szkoła umożliwia uczniom realizację indywidualnych programów nauczania oraz kończenie Szkoły w skróconym czasie:
1) z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
a) uczeń - jeśli jest niepełnoletni, za zgodą rodziców,
b) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
2) wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub nauczyciela uczącego ucznia;
3) do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń;
4) dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w punkcie 1), jest obowiązany zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz właściwej terenowo poradni psychologiczno – pedagogicznej;
5) indywidualny program nauki zatwierdza Dyrektor Szkoły;
6) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki wygasa w przypadku:
a) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu kwalifikacyjnego,
b) złożenia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

8. Zadania opiekuńcze Szkoły:
1) Szkoła zapewnia opiekę odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny:
a) w trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, a w czasie przerw nauczyciele pełniący dyżur,
b) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne opiekę sprawuje przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów (w zależności od potrzeb, z uwagi na wiek uczniów oraz stopień samodyscypliny klasy, grupy uczniów, dyrektor może przydzielić jednego opiekuna  na 15 uczniów),
c) przy wyjściu z uczniami poza granice miejscowości powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów,
d) na wycieczkę organizowaną w ramach turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,
e) uczestnicy zajęć wymienieni w punkcie a,b,c,d, uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości, powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza,
f) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie (opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca  pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego),
g) zabrania się prowadzenia wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, np.: burzy, śnieżycy, gołoledzi, mgły.
2)  Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad: 
a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu i wzroku poprzez ich udział w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych;
b) uczniami, którzy znajdują się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych. Szkoła może, w zależności od posiadanych środków i przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy  Społecznej, umożliwić korzystanie z darmowych posiłków oraz wyposażyć w podręczniki, przybory szkolne, odzież i inne środki niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego, a także przyznać zasiłek szkolny lub stypendium szkolne na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:  Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703)) z późniejszymi zmianami.

9. Szkoła zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego, a  w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego stosuje procedury postępowania:
1) uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w ciągu 2 tygodni od daty nieobecności;
2) nieusprawiedliwione nieobecności (częste pojedyncze oraz dłuższe) wychowawca klasy zgłasza do pedagoga szkolnego;
3) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności:
a) powyżej 40 godzin wychowawca pisemnie informuje rodziców o nieobecnościach i wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia. Rozmowa ma na celu wyjaśnienie przyczyny nieobecności, zawarcie kontraktu, poinformowanie o konsekwencjach wagarów. Pedagog szkolny zakłada uczniowi kartę ewidencyjną,
b) powyżej 80 godzin wychowawca wysyła do rodziców upomnienie jako ostatnią formę przed wdrożeniem postępowania przymusowego t.j. powiadomienia sądu rodzinnego przez pedagoga szkolnego oraz skierowania wniosku przez Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego,
c) w przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku współpracy ze strony rodziców, wyczerpania wszelkich możliwości rozwiązania problemu na terenie szkoły – pedagog wysyła notatkę do sadu rodzinnego. Dyrektor kieruje do organu prowadzącego szkołę wniosek o wdrożenie postępowania przymusowego.

10. Szkoła eliminuje sytuacje stwarzające zagrożenie uczniowi stosuje  procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia  młodzieży demoralizacją:
1) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
a) przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,
b) wychowawca informuje pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,
c) wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś – bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,
d) jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie stawienia się w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, rozmowa z pedagogiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. – o postępowaniu w sprawach nieletnich.
W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 §2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym prokuratora lub Policję.
2) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą środek odurzający, a także inne substancje lub materiały i przedmioty mogące zagrażać zdrowiu i życiu zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń pokazał mu tę substancję (lub inne materiały bądź przedmioty), pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do związku z poszukiwaną substancją (materiałami, przedmiotami). Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji,
b) swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję Szkoły.
c) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
d) w przypadku, gdy uczeń nie chce pokazać substancji, ani zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję (materiały, przedmioty) i zabiera je do ekspertyzy.
e) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję (materiały, przedmioty). Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
3) w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje ( o ile jest to możliwe) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,
b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa Policję,
c) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4) postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
a) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
b) ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły ) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
c) powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy,
d) niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
e) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
5) postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
a) udzielenia pierwszej pomocy (pomocy przedlekarskiej), bądź zapewnienia jej poprzez wezwanie lekarza, w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,
b) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
c) powiadomienie rodziców ucznia,
d) niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
e) w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję.

 

§  5

 Organy Szkoły:

1. Organami Szkoły są:

    1) Dyrektor Szkoły,
    2) Rada Pedagogiczna,
    3) Rada Rodziców,
    4) Samorząd uczniowski.

2. Kompetencje organów Szkoły:
1) Dyrektor Szkoły:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g) może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły(skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej),
h) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie  będących nauczycielami,
i) w szczególności decyduje w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły,
j) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
k) dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których jest mowa w pkt. 2.2, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę, który uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego Szkołę jest ostateczna.


2) Rada Pedagogiczna:
a) zatwierdza plany pracy Szkoły,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,
f) opiniuje w szczególności:
- organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
-  projekt planu finansowego Szkoły,
- wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,       
- propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- szkolny zestaw programów nauczania i podręczników na dany etap edukacyjny;
a) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie rodziców.
b) Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego Szkołę z wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
c) w przypadkach określonych w pkt.2.5, organ prowadzący szkołę lub Dyrektor są obowiązani do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania  uchwały rady pedagogicznej.
d) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
  
3). Rada Rodziców:
a) może występować do Rady pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
b) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa „Regulamin Rady Rodziców”.
c) rada rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
d) do  kompetencji Rady rodziców należy uchwalanie  w porozumieniu z radą pedagogiczną:
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym  skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
e) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  szkoły
f) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 
  4). Samorząd uczniowski
a) może przedstawiać, radzie pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły, a w szczególności  związanych  z realizacją podstawowych praw uczniów,
b)  powołuje Rzecznika Praw Ucznia,
c) decyduje o wyborze opiekuna samorządu uczniowskiego.
d) samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
e) zasady wybierania i działania organów samorządu określa „Regulamin samorządu uczniowskiego”.

3. Każdemu z organów Szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych statutem.

4. Zasady współdziałania organów Szkoły:
1) W miarę potrzeb, na wniosek Dyrektora Szkoły lub jednego z zainteresowanych organów, organizuje się spotkania w celu omówienia bieżących form współpracy współdziałania, a także konfrontacji zamierzeń oraz form wspólnych przedsięwzięć.

5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły:
1) do rozwiązywania sytuacji konfliktowych Dyrektor Szkoły, na wniosek jednego z organów  Szkoły, powołuje komisję, w skład której wchodzą w równej liczbie przedstawiciele wszystkich organów Szkoły.
2) zakresie i formie uczestnictwa uczniów w posiedzeniach komisji decydują członkowie pozostałych organów powołanych do pracy w tej komisji.

6. W przypadku gdy nie została utworzona rada szkoły, jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.
 

§ 5a

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania

1) ocenianiu podlegają:
a) zajęcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
2) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę  podstawę.
3) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4) ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do ucznia w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

  2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2) ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali o której mowa w punkcie 8.6 podpunkt f;
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania;
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Ocena wiedzy i umiejętności ucznia, klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne:
1) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do końca września informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie   programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
d) dokonuje wpisu o przekazaniu wyżej wymienionych informacji w dzienniku lekcyjnym.
2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego do końca września informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  
b) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
c) o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
d) dokonuje wpisu o przekazaniu wyżej wymienionych informacji w dzienniku lekcyjnym.
3)  ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
a) pisemne:
- duży sprawdzian (praca klasowa) – 1-2 godz. lekcyjne, obejmujący szerszy  zakres materiału;
- mały sprawdzian (kartkówka) – do 15 minut, obejmujący wiadomości z max.  trzech ostatnich lekcji;
- w ciągu semestru przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo danego przedmiotu obowiązuje przynajmniej jeden „duży sprawdzian”, przy 2-3 godzinach przynajmniej dwa sprawdziany w semestrze, przy 4 i więcej – przynajmniej trzy prace klasowe, ilość „małych sprawdzianów” zależy od decyzji nauczyciela danego przedmiotu, prace klasowe są obowiązkowe; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
b) ustne – każda odpowiedź ustna powinna być oceniona motywująca dla ucznia,
c) praktyczne prace indywidualne lub grupowe uczniów. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej dwa duże sprawdziany pisemne obejmujące szerszy zakres materiału;
4) nauczyciel powinien poinformować z tygodniowym wyprzedzeniem uczniów o planowanym „dużym sprawdzianie” pisemnym obejmującym szerszy zakres materiału. Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić w ciągu dwóch tygodni, a kartkówki na następne zajęcia;
5) oceny za sprawdzian ustala nauczyciel procentowo:
  a)   0-32% wiedzy      -ocena niedostateczna (1)
  b)  33-50%                 -ocena dopuszczająca (2)
  c)   51-70%                -ocena dostateczna (3)
  d)   71-85%                -ocena dobra (4)
  e)   86-95%                -ocena bardzo dobra (5)
  f)   96-100%               -ocena celująca (6)
oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).  Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w obecności nauczyciela.
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien
ją uzasadnić. Uzasadnienie oceny może być w formie:
a) na prośbę ucznia – w formie ustnej,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – w formie ustnej lub pisemnej.
6)  nauczyciel przechowuje prace klasowe do końca roku szkolnego;
7) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
8) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej;
9) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, z zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej podejmuje dyrektor zespołu na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii”;
10) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” ;
11)  rok szkolny dzieli się na dwa semestry;
12) klasyfikacja śródroczna polega na:
okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutyczny, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 5a ust. 3 pkt 27 ppkt 1a 1), i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które są ocenami klasyfikacyjnymi.
a) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergena, z nauki drugiego języka obcego
b) w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 14a, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienia z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
13) w klasach I-III szkoły podstawowej nauczanie ma charakter zintegrowany.
     Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły:
a) po zakończeniu I półrocza nauczyciel analizuje osiągnięcia edukacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia na podstawie: jednego sprawdzianu wiadomości umiejętność, osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych edukacji, oraz podsumowaniu oceny z zachowania ucznia znajdujących się w dzienniku lekcyjnym zgodnie z Przedmiotowym Systemem Nauczania w klasach I – III szkoły podstawowe ustala się jedną, śródroczną opisową  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Rodzic ma możliwość odwołania się od oceny opisowej. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na: podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym na podstawie jednego sprawdzianu wiadomości i umiejętności, osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych edukacji oraz podsumowaniu oceny z zachowania ucznia znajdujących się  w dzienniku lekcyjnym zgodnie z Przedmiotowym Systemem Nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej.
b)  ustala się jedną, roczną opisową  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i roczną opisową  ocenę klasyfikacyjną zachowania. Roczna ocena opisowa ma charakter świadectwa   z oceną opisową. Rodzic ma możliwość odwołania się od oceny opisowej, klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasach I –III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i jego zachowania  w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień i rocnej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 5a ust. 3 pkt 27 ppkt 1 a 1), i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które są ocenami opisowymi.
14)  na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady pedagogicznej (semestralnym i rocznym) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ustnie ucznia i poprzez niego pisemnie jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych (semestralnych) niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i ocenie nagannej z zachowania, a na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady pedagogicznej (semestralnym i rocznym) o przewidywanych pozostałych ocenach oraz ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. W każdej chwili uczeń może otrzymać ocenę z przedmiotu i zachowania inną niż proponowana na jeden miesiąc przed radą zatwierdzającą.
15) śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, zgodnie z kryteriami oceniania;
16) śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;
17) klasyfikacja roczna , począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i gimnazjum, polega na: podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły, klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu  edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i roczne opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w §5 a ust. 3 pkt 23, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, które są ocenami opisowymi.
18) roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący         6 (cel) ,
b) stopień bardzo dobry 5 (bdb),
c) stopień dobry             4 (db ),
d) stopień dostateczny   3 (dst),
e) stopień dopuszczający 2 (dop ),
f) stopień niedostateczny 1 (ndst ).
      Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
19) ocena semestralna (roczna ) nie musi być średnią ocen cząstkowych;
20)  ocena z drugiego semestru jest jednocześnie oceną roczną, jednak przy jej ustalaniu należy wziąć pod uwagę ocenę z pierwszego semestru;

21) Kryteria ustalania ocen semestralnych i końcoworocznych:
stopień celujący ( 6 )otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności w bardzo wysokim zakresie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w samodzielnym rozwiązywaniu problemów proponuje rozwiązania nietypowe, wypowiedzi ustne i pisemne świadczą o systematycznym pogłębianiu wiedzy, bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych na różnych szczeblach,
stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował w wysokim zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania, stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach, wypowiada się poprawnie i spójnie, wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł  wiedzy, uczestniczy w konkursach różnego typu,
stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował większość wymaganych treści i umiejętności, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań lub problemów, pracuje systematycznie w dużej mierze samodzielnie,
stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela, samodzielnie odrabia typowe zdania domowe systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, prowadzi zeszyt przedmiotowy
stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia mimo wydatnej pomocy nauczyciela nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nie pracuje systematycznie, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć.
22) szczegółowe kryteria ocen semestralnych i końcoworocznych dotyczące poszczególnych klas
i wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny ustalają nauczyciele przedmiotów i zamieszczają w Przedmiotowym Systemie Oceniania;
23) nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w punkcie 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego  stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
        W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których jest mowa w podp. a) punktu 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
24) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych  zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych ucznia.
1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §4 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inna opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole- na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2.
25) Tryb i zasady ustalenia oceny zachowania ucznia:
 a) ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
- dbałość o honor i tradycje szkoły;
- dbałość o piękno mowy ojczystej;
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
- okazywanie szacunku innym osobom.
b) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz cenianego ucznia, zgodnie z kryteriami oceniania zachowania według skali określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem podpunktu e) oraz podpunktu g),
c) ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,
d) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zawarte są w ust. 7;
e) śródroczne (roczne) oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach I-III są ocenami opisowymi. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,
f) roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej   skali:
- zachowanie wzorowe;
- zachowanie bardzo dobre;
- zachowanie dobre;
- zachowanie poprawne;
- zachowanie nieodpowiednie;
- zachowanie naganne
z zastrzeżeniem punktu 16 podpunkt c)  oraz  punktu 26 podpunkt g),
g) przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
h) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
- oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum, z zastrzeżeniem podpunktów i), j).
i)  rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
j) w każdej klasie prowadzony jest zeszyt uwag, w którym zapisywać się będzie zachowanie uczniów w trzech kategoriach:
- stosunek do obowiązków szkolnych;
- kultura osobista;
- praca społeczna.
26)  kryteria ocen zachowania ucznia:
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- w pełni wykorzystuje swoje możliwości w nauce,
- reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych,
- dba o honor i tradycje szkoły,
- inicjuje i wykonuje prace na rzecz szkoły i klasy,
- kulturą osobistą stanowi wzór dla swoich rówieśników,
- chętnie i aktywnie organizuje pomoc koleżeńską,
- samodzielnie podejmuje działania zmierzające do poprawy atmosfery w klasie,
- działa w organizacjach szkolnych,
- systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (godziny nieobecności usprawiedliwia w wyznaczonym terminie),
- dba o zdrowie i higienę swoją i innych,
- wykazał się dużą samodzielnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji projektu oraz wykazał się umiejętnością krytycznej samooceny i wyciągania wniosków
   Ucznia wzorowego cechuje strój i wygląd uczniowski.
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,
- cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec pracowników szkoły i kolegów,
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków,   
- często stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów,
- dobrowolnie angażuje się do przygotowania szkolnej lub klasowej uroczystości,
- jest koleżeński, chętnie pomaga innym,
- reaguje na zło i wandalizm,
- szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów,
- nie ulega nałogom,
- nie używa wulgaryzmów,
- w ciągu semestru nie spóźnia się na zajęcia więcej niż kilka razy, nie ma godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych,
- był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
              Ucznia bardzo dobrego cechuje strój i wygląd uczniowski.
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-  dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły,
- dba o osiąganie wyników na miarę swoich możliwości,
- respektuje zasady współżycia w środowisku szkolnym,
- szanuje pracowników szkoły i ich pracę,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa,
- bierze udział w pracach na rzecz szkoły,
- nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się nad słabszymi,
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami,
- w ciągu semestru nie spóźnia się na zajęcia więcej niż 8 razy, nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
- współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.
Ucznia dobrego cechuje strój i wygląd  uczniowski.
d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- nie zawsze na miarę swoich możliwości przygotowuje się do lekcji,
- nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy,
- wykazuje poprawę z własnej inicjatywy lub pod wpływem działań wychowawczych podjętych przez nauczycieli,
- w ciągu semestru ma więcej niż 8 spóźnień i liczbę nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych nie większą niż 20,
- godnie zachowuje się podczas apeli szkolnych oraz wszystkich okolicznościach oficjalnych i uroczystych w szkole i poza szkołą,
- współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie jest zainteresowany samorozwojem; satysfakcjonują go najniższe oceny,
- utrudnia wypełnianie obowiązków dyżurnych szkolnych i klasowych,
- samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć,
- wulgarnie i agresywnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
- nieodpowiednio zachowuje się w autobusie szkolnym (dowóz-odwóz-wycieczki) niszczy mienie szkolne i osobiste kolegów,
- notorycznie spóźnia się na lekcje,
- złośliwie utrudnia prowadzenie zajęć,
- w semestrze ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych,
- stosuje wobec pracowników szkoły, koleżanek- kolegów lub innych osób cyberprzemoc
- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nie reaguje na działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli,
- demoralizująco wpływa na innych uczniów,
- w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
- nie reaguje na działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli,
- fałszuje podpisy,
- wyłudza pieniądze,
- kradnie,
- zastrasza innych uczniów,
- dewastuje mienie szkolne lub społeczne,
- prowokuje zaczepki i bójki,
- pali papierosy i pije alkohol (inne używki),
- popadł w konflikt z prawem,
- w semestrze ma więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych,
- nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego.
27)  jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej ) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków, np. poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, samopomoc koleżeńską, stworzenie indywidualnego toku nauczania w miarę możliwości finansowych organów prowadzącego szkołę;
28) w klasach  I-III szkoły podstawowej:
a) uczeń otrzymuje promocję do klas programowo wyższej, z zastrzeżeniem punktu 32;
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy, lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), uczeń klasy I i II szkoły podstawowej może – na podstawie uchwały Rady pedagogicznej – otrzymać promocję do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;
29) począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zrealizowanych z uwzględnieniem punktu 9 i 10 uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem ust. 6 punktu 13 oraz punktu 26 podpunktów i);
30) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 30 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem punktu 32 i ust. 6 punkt 12;
31) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
32) począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa powyżej, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;
33) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
34) uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie  programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  z zastrzeżeniem punktu 26 podpunkt i),j); ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.
35)  uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli  w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt  35 a) uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co  najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, a uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa powyżej, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć;
36) uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjnym, który jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów realizowanym pod opieką nauczyciela. Projekt może zawierać zakres tematyczny dotyczący wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt obejmuje następujące działania: wybranie tematu, określenie celów i zaplanowanie etapów realizacji, wykonanie zaplanowanych działań, publiczne przedstawienie rezultatów.

4. Sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny

1) sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny  i obowiązkowy
a) w klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”;
b) w klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym.”
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej- wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej- wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
c) uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ppkt e)
d) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również  przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy nie spełniają warunku określonego w ppkt c)
e) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w ppkt c) na wniosek rodziców.
f) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.
g) jeżeli uczeń nie spełnia warunków zawartych w pkt 1c), to w deklaracji podaje również informację o zamiarze przystąpienia ucznia ( słuchacza) do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
2) uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu   gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego  egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin  gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub  odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez  dyrektora komisji centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej;
3)  uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w  terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym, z zastrzeżeniem punktu 4;
4) w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu  w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły lub rodzica (prawnego opiekuna) może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia;
5) 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznej, na podstawie tego orzeczenia.
     2. Uczeń (słuchacz) posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się Dyrektorowi szkoły, w terminie od dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń (słuchacz) przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
     3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
     4. Uczeń (słuchacz), który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznej, na podstawie pozytywnej opinii Rady pedagogicznej.
     5. Opinia Rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza).
     6. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1-4, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań.
     7. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1-4, poddaje się ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.
     8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1-4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 7.
6) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują    do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego;
7) uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
8) uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;
9) wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły,  wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły;
10) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest egzamin, pisemna deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecia egzaminu gimnazjalnego, oraz umieszczają w deklaracji informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej na poziomie rozszerzonym;
11) część trzecia egzaminu jest zdawana na poziomie podstawowym obowiązkowym dla wszystkich uczniów i na poziomie rozszerzonym, do którego są obowiązani przystąpić dodatkowo ci uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, z zastrzeżeniem §5a ust.4 pkt 12;
12) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą przystąpić do części trzeciej na poziomie rozszerzonym.

   5. Tryb i forma przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisania prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
2) dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
    a)  w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza    sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
    b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów ; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
3) sprawdzian o którym mowa w ust. 7 pkt 2a) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.5 pkt 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
4) w skład komisji wchodzą:     
         W przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę – dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia),
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu;
        W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel danej szkoły,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu szkolnego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5) ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust. 6 punkt 1, 2;
6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
a) zadania (pytania)  sprawdzające,
b) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
7) do protokołu , o którym jest mowa w punkcie 6, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
8) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
9) przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

  6. Tryb i forma przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych
1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
2) na wniosek ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych,   dyrektor zespołu w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowo realizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia nieklasyfikowanego na koniec roku egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ;
3) na wniosek ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu  nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych;
4) egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki.
5) egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa punkcie 2,3,4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych  lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
6) egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą:
a) zostaje przyjęte do jednej z klas szkoły podstawowej lub gimnazjalnej
b) może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, wyznacza– w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami, dyrektor zespołu.
7) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 6, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego nauki poza szkołą .
W skład komisji wchodzą :
a) dyrektor lub wicedyrektor zespołu – jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
c) w egzaminie mogą uczestniczyć –   w charakterze obserwatorów – rodzice dziecka.
8) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w punkcie 6 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, zajęć technicznych i zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie  ustala się oceny zachowania;
9) tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w punkcie 6, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka;
10) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej Egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i zajęć komputerowych mają przede wszystkim formę zadań praktycznych;
11) pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego wymienionego w punkcie 6 – egzaminatorzy w porozumieniu przewodniczącym komisji; Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen,
12) na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator  ustala stopień   według obowiązującej skali ocen,
13) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w podpunkcie 5, a w przypadku egzaminu dla  ucznia , o którym mowa w punkcie 6 – skład komisji;
b) termin egzaminu;
c) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;
d) wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.
e) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,  
f) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
14) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, może do niego przystąpić w terminie wyznaczonym przez dyrektora zespołu.
15) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 5, punkt 16 oraz ust. 7;
16) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 6 punkt 1, 2 oraz ust. 7;
17) ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z ust. 7;
18) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany”albo „nieklasyfikowana”.

7. Tryb i forma przeprowadzania egzaminów poprawkowych
1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2) egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora zespołu nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia Rady klasyfikacyjnej, po akceptacji Rady pedagogicznej uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu zakres materiału na ocenę dopuszczającą.
3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zespołu, w składzie:
a) dyrektor zespołu albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5) nauczyciel- egzaminator może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub
innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego  nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że nauczyciela z innej szkoły
powołuje się w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych;
7) wszystkie zadania, zarówno z części pisemnej jak i z ustnej, muszą być punktowane;
8) uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą wtedy, gdy uzyska co najmniej 51% punktów możliwych do uzyskania łącznie z części pisemnej i ustnej egzaminu;
9) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję               (do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może  przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;
11) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem punktu 13;
12) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


8. Tryb i formy realizacji projektu edukacyjnego

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwo ukończenia gimnazjum oraz dołącza do arkusza ocen sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu informację o udziale lub zwolnieniu z realizacji projektu.
9. W szczególnie uzdolnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

       §  6

Organizacja  Szkoły:

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) I semestr- trwa od 01 września danego roku szkolnego do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego
b) II semestr- trwa od 01 lutego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czerwiec)

3. W oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem przerwy ogłaszanej przez Organ Prowadzący.

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, Rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:
a) szkoły podstawowej do 6 dni,
b) gimnazjum-do 8 dni.

§  7

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania  i opieki w danym  roku określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora,  najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
     Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności  liczbę pracowników szkoły,  liczbę godzin  przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 

§  8

1.  Podstawową  jednostką  organizacyjną Szkoły jest oddział .

2. W Szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich, oraz punkt przedszkolny realizujący program wychowania dla dzieci 3-4 letnich.

3. Oddział, oraz punkt przedszkolny organizuje się gdy jest zgłoszonych minimum 7 dzieci dla każdej grupy wiekowej.

 

§  9

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny podział czasu pracy na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

3. Do dnia 15 września, danego roku szkolnego, nauczyciele są zobowiązani przedstawić rozkład materiału oraz plan pracy organizacji szkolnych.

§  10

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, godzina zajęć specjalistycznych- 60 minut.

 

§  11

1. Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje Dyrektor Szkoły, uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 

§  12

   
1. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w punkcie 1 ustala się zgodnie par.10 pkt.1.
3. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1, są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę  środków finansowych. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, nauczyciel może prowadzić je społecznie i z tego tytułu nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
4. Liczba uczestników zespołów i kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 8 uczniów.  Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać  5 osób.

 

§  13

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§  14

1. Szkoła udostępnia uczniom gorący napój.
2. Odpłatność za korzystanie z napoju, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów,  którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

 

§  15


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice, a także inne osoby.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach bądź oddziałach.

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów  podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Szczegółowa organizacja biblioteki obejmuje:
a) gromadzenie i opracowywanie biblioteczne zbiorów,
b) ewidencję zbiorów,
c) konserwację zbiorów oraz ich selekcję,
d) organizację warsztatu informacyjnego,
e) prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,
f) organizację udostępniania zbiorów,
g) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialną.

6. Zadania nauczyciela-bibliotekarza, które obejmują:
a) pracę pedagogiczną z czytelnikami,
b) organizację pracy w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, określa szczegółowo zakres czynności.

7. Normy zatrudnienia nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych określają odrębne przepisy.

8. Szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkolnej, oraz obowiązki bibliotekarza określa Regulamin Biblioteki Szkolnej, który stanowi załącznik Nr 1 Statutu Szkoły.

 

§  16

Nauczyciele i inni  pracownicy Szkoły:

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi szkół.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1, określają odrębne przepisy.

3. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3a. Wicedyrektor szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
1. Zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.
2. Przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły:
a) rocznego planu pracy szkoły oraz działalności opiekuńczo – wychowawczej,
b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
c) kalendarza szkolnego,
d) szkolnego zestawu programów nauczania,
e) tygodniowego planu lekcji
f) programu wychowawczego szkoły
g) programu naprawczego efektów kształcenia.
3. Opracowuje informacje o stanie pracy szkoły w zakresie przydzielonym, a ponadto:
a) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli, wychowawców klas, świetlicy i biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego,
b) utrzymuje kontakty z ramienia dyrektora szkoły z rodzicami uczniów, a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz je załatwia.
4. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły,
5. Sprawuje kontrolę wewnętrzną nad całą szkołą według ustalonego planu.
6. Decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo – opiekuńczego w szkole.
7. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły:
a) pracowników administracji
b) pracowników obsługi.
8. Formułuje zalecenia w stosunku do wszystkich nauczycieli oraz przygotowuje projekt oceny pracy bezpośrednio hospitowanych nauczycieli zgodnie z zakresem czynności.
9. Ma prawo wnioskować do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli.
10.  Ma prawo używać pieczątki osobistej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
11. Wicedyrektor szkoły odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę w szczególności za:
a) sprawność organizacyjną i jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
b) właściwą organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego,
c) stan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
12. Szczegółowe uregulowania zawiera zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły.  

4. Za zgodą organu  prowadzącego, w ramach posiadanych środków  finansowych można  w Szkole tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze.

5. a) w szkole, która liczy mniej, niż 12 oddziałów dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może powołać nauczyciela mianowanego na stanowisko społecznego wicedyrektora szkoły,
b) zakres zadań i uprawnień społecznego wicedyrektora ustala dyrektor szkoły,
c) odwołania z tej funkcji dokonuje dyrektor szkoły przedstawiając uzasadnienie radzie pedagogicznej.

 

§  17


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zadań, a w szczególności związanych z :
a) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia,
b) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
c) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
d) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zdolności oraz zainteresowań,
e) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów,
f) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
g) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej.

3. Nauczyciele prowadzą dokumentację pedagogiczną w formie: rozkładów materiału nauczania zgodnie z podstawą programową, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen i inną dokumentację związaną z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

§  18

1. Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo- zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu.

3. Do celów i zadań zespołów, o których mowa w pkt.1, należy w szczególności:
a) udział w opracowaniu szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
b) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych Szkoły,
c) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.


§  19

1. Zadaniem wychowawcy jest przede wszystkim:
a) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
b) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz jego przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),   
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach
- wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w tym zakresie. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek dbać o poziom i efektywność kształcenia poprzez systematyczny kontakt i współpracę z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów.
- włączenia ich w sprawy życia klasy i Szkoły
e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności pedagogicznych, psychologicznych, a także zdrowotnych.

3. Wychowawca spełnia swoje zadania w stosunku do uczniów poprzez:
a) organizowanie pogadanek tematycznych ściśle dotyczących problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów na lekcjach wychowawczych, uwzględniając wiek uczniów i ich potrzeby,
b) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami wymagającymi specjalnych zabiegów natury wychowawczej,
c) stosowanie tzw. „lekcji otwartych” dla rodziców,
d) uczestnictwo rodziców w seminariach organizowanych przez Szkołę,
e) odwiedzanie rodzin, szczególnie tych uczniów, którzy sprawiają trudności dydaktyczne i wychowawcze.

4. Wychowawca zobowiązany jest stosować takie formy pracy i metody, które dają pozytywne efekty, są zrozumiałe dla każdego ucznia i nie powodują kontrowersji w środowisku szkolnym.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych, niemożliwych do rozwiązania na szczeblu klasy, powołuje się kolegium, w skład którego wchodzą: przedstawiciele rady klasy, samorządu szkolnego, rady pedagogicznej oraz Dyrektor Szkoły.

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych. Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna (doświadczonego nauczyciela) dla początkujących nauczycieli i wychowawców.

7. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za zniszczone lub uszkodzone mienie szkolne lub własność osobistą uczniów i pracowników szkoły.

8. W przypadku uchylania się rodziców/opiekunów prawnych od kontaktu z wychowawcą, pedagogiem, dyrekcją szkoły przewidywane są następujące procedury postępowania:
a) wychowawca, w formie zwyczajowo przyjętej w szkole, wzywa do stawienia się rodzica (opiekuna w szkole),
b) wychowawca zabiega o bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem w domu rodzinnym,
c) w przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami/opiekunami, dyrektor wysyła pisemne  wezwanie o stawiennictwo w szkole,
d)  po wyczerpaniu powyższych środków dyrekcja szkoły kieruje sprawę do sądu rodzinnego.

 

§  20

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej pracy i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez tok nauczania obejmujący cykl klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz cykl klas I-III gimnazjum.

3. Zmiany wychowawcy w ciągu roku szkolnego dokonuje Dyrektor Szkoły:
a) na uzasadniony wniosek większości rodziców lub uczniów danej klasy (w w/w. przypadku Dyrektor Szkoły  podejmuje decyzję w ciągu 14 dni po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego),
b) w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela-wychowawcy w Szkole z powodu choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

 

§  21

1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 5 do 18 roku życia.

2. Z obowiązku szkolnego mogą być zwolnione dzieci 5-letnie, wobec których poradnia psychologiczno – pedagogiczna zaleciła odroczenie ze względu na brak osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

3. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci 5-6 letnie, a do punktu przedszkolnego dzieci 3-4 letnie.

4. Dzieci, którym odroczono realizacje obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do punktu przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.

5. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

6. Podstawą zgłoszenia i przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego jest złożona  „karta zgłoszenia dziecka”, która rodzice, prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły w określonym terminie, tj. od 16 marca do 30 kwietnia bieżącego roku kalendarzowego. Sekretariat prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń.

7. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc o przyjęciu do punktu przedszkolnego decyduje  społeczna komisja kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor szkoły.

8. W skład społecznej komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
- dyrektor szkoły jako przewodniczący,
- nauczyciel przedszkola,
- przedstawiciele Rady Rodziców.

9. Z prac komisji kwalifikacyjnej sporządzony jest protokół, który przechowywany jest w kancelarii szkoły.

10. Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do wiadomości rodziców i opiekunów, nie później niż do 30 maja bieżącego roku kalendarzowego.

11. Zasady przyjmowania do punktu przedszkolnego dzieci 3 – 4 letnich:
       Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do oddziału przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich mają:
- dzieci rodziców pracujących zawodowo,
- dzieci ze wskazaniami  poradni psychologiczno – pedagogicznej,
- dzieci rodziców niepełnosprawnych,
- dzieci rodzin zastępczych,
- dzieci pracowników oświaty.

 

§ 22

1. Oddział przedszkolny grupuje dzieci 5-6 letnie , a punkt przedszkolny grupuje dzieci 3 - 4 letnie.
a) liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna przekroczyć 25, a w punkcie przedszkolnym 20.

 

§ 23

1. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest według:
- podstaw programowych opracowanych przez MEN,
- programu wychowania w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym, wybranego z zestawu programów.
2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym  trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki  języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
4.  Zajęcia z religii prowadzone są we wszystkich grupach, i tak:
-  z dziećmi 3 -4 letnimi – 15 minut (2 razy w tygodniu)
-  z dziećmi 5 - 6 letnimi – 30 minut (2 razy w tygodniu).
       Rodzice podpisują prośbę o uczestniczenie dziecka w zajęciach religii.
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.


§ 24

1. Oddział przedszkolny czynny jest 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do 13.00 , od poniedziałku do piątku, zaś punkt przedszkolny nie mniej niż 4 godz. dziennie. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego ustalony jest z organem  prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie jest krótszy niż 5 godzin dziennie w oddziale przedszkolnym i 4 godz. w punkcie przedszkolnym.

2. W oddziale przedszkolnym istnieje możliwość korzystania z ciepłego napoju, oraz jednego posiłku (obiadu).

3. Koszty związane z przygotowaniem napojów i posiłków dzieci w pełni pokrywają rodzice lub opiekunowie.

§ 25

1. Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny zapewniają wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego uwzględniając zasady:
 - zaspokajanie potrzeb dziecka,
 - aktywności,
 - indywidualności,
 - organizowania życia społecznego,
 - integracji.

2. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego mają prawo do:
- właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania jego godności osobistej,
- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo–dydaktycznym.

3. Nauczyciel dzieci 4-5 oraz 6-letnich dwa razy w ciągu roku sporządza diagnozę na podstawie arkuszy obserwacyjnych.

4. Dyrektor szkoły może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:
- dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1-go miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności.

5. Wychowankowie oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 26

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
a) z urzędu – absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
Gdy ilość zgłoszeń jest większa, niż ilość wolnych miejsc o przyjęciu do klasy I gimnazjum decydują kryteria według gradacji ważności, jak poniżej:
- średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
- ocena z zachowania
- ilość uzyskanych punktów na sprawdzianie szóstoklasisty.

3. Zasady wcześniejszego rozpoczynania obowiązku szkolnego lub zwalniania z niego określają odrębne przepisy.

4. Prawa i obowiązki ucznia:
   1)  Uczeń ma prawo do:     
a) przedstawiania swoich problemów wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi; odwoływanie się w sprawach spornych, poprzez samorząd klasy i wychowawcę do rady samorządu szkolnego i Dyrektora Szkoły,
b) poszanowania godności osobistej,
c) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, zajęciach pozaszkolnych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
d) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
d) ferii i przerw świątecznych bez prac domowych,
e) jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy,
f) powiadamiania, z wyprzedzeniem tygodniowym, o terminie i zakresie prac pisemnych obejmujących więcej  niż  trzy  jednostki  lekcyjne (kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji powinny być zapowiadane na lekcji poprzedzającej),
g) dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza gdy  nie radzi sobie z opanowaniem materiału (ma też prawo do pomocy ze strony kolegi),
h) pisania w ciągu dnia tylko jednego godzinnego sprawdzianu , a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwóch (kartkówkę-do10 minut- traktuje się jako odpowiedź ustną; może ona obejmować wiadomości z dwóch ostatnich lekcji ),
i) zwrotu w ciągu dwóch tygodni ocenionych prac pisemnych, a kartkówek na następnej lekcji,
j) otrzymywania ocen z poszczególnych przedmiotów wyłącznie za wiedzę; zachowanie w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie,
k) zwracania się do Dyrektora Szkoły z prośbą o pomoc materialną w bardzo trudnych sytuacjach  życiowych,
l) uczestnictwa w organizowanych przez Szkołę formach wypoczynku - biwakach, wycieczkach  i innych imprezach,
m) przyniesienia   telefonu do szkoły w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z okoliczności rodzinnych lub względów zdrowotnych. O takiej potrzebie rodzice muszą wcześniej powiadomić (osobiście lub telefonicznie ) wychowawcę klasy, korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły w sytuacjach koniecznych (np. potrzeby pilnego kontaktu ucznia z rodzicem).
2).  Uczeń jest zobowiązany do:
a) systematycznego uczęszczania na lekcje i rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,
b) usprawiedliwiania swej nieobecności w Szkole,
c) dbania o honor i tradycje Szkoły,
d) kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, przestrzegania zasad współżycia społecznego,
e) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, rady pedagogicznej, samorządu szkolnego i klasowego,
f) codziennego noszenia dzienniczka ucznia,
g) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
h) dbałości o bezpieczeństwo własne oraz kolegów, naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wandalizmu,
i) dbałości o własny wygląd, podręczniki i zeszyty ,
j) dbałości o zdrowie własne i innych,
k) podporządkowania się dyżurnym i regulaminom szkolnym,
l) pełnienia dyżurów szkolnych wg. harmonogramu ustalonego przez samorząd szkolny,
ł)   przebywania w czasie przerw wyłącznie na terenie Szkoły,
m) uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i obowiązkowych zajęciach wyrównawczych,
n) pracy na rzecz klasy i  szkoły oraz dla dobra środowiska,
o) godnego reprezentowania szkoły na zawodach, konkursach i innych imprezach pozaszkolnych,
p) nie przynoszenia do szkoły żadnych urządzeń audio- wideo (np. MP-3), aparatów telefonicznych oraz telefonów komórkowych z wyłączeniem podpunktu n pkt 1 ust. 4;
r) w przypadku naruszania obowiązku wynikającego  z podpunktu „p”, nauczyciel ma prawo telefon czasowo zatrzymać i oddać go rodzicom,
s) do noszenia mundurków szkolnych w czasie uczęszczania na zajęcia:
- niedostosowanie się do tego obowiązku będzie odnotowane w zeszycie uwag ,
- brak mundurka szkolnego będzie wpływał na obniżenie oceny semestralnej i rocznej z zachowania,
t)  noszenia stroju galowego w czasie uroczystości o charakterze patriotycznym, a także okolicznościowym, np. inauguracja roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, zakończenie roku szkolnego:
- obowiązek noszenia stroju galowego dotyczy bez wyjątku uczniów prezentujących program artystyczny i wypełniających czynności związane z ceremoniałem szkolnym. Pozostali uczniowie mogą nosić, zamiast stroju galowego, mundurek szkolny i białą koszulę, strój galowy ucznia to:
- biała koszula i ciemne spodnie (dopuszczalne są jeansy bez aplikacji) dla chłopców,
- biała bluzka i ciemna spódniczka lub ciemne spodnie dla dziewcząt,
- brak stroju galowego, w okolicznościach wyżej wymienionych, będzie odnotowany w zeszycie uwag i będzie miało też wpływ na ocenę z zachowania,
u) noszenia stroju sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego:
- strój sportowy to: ciemne spodenki i biała bluzka typu T-shirt oraz obuwie  sportowe z jasną podeszwą,
dopuszcza się, by bluzki i spodenki miały inny kolor, niż wyżej wymieniony. Musi on jednak uzyskać aprobatę rodziców i uczniów i być jednolity dla danej klasy,
w) zachowania schludnego wyglądu:
- w czasie uczęszczania na zajęcia szkolne obowiązuje zakaz farbowania i żelowania włosów, malowania paznokci, stosowania makijażu oraz noszenia biżuterii. Wyjątek stanowić mogą  jedynie kolczyki w uchu typu „na śrubkę”.

5. Nagrody przyznawane uczniom:
1) pochwała na apelu;
2) umieszczenie nazwisk uczniów na gazetce samorządu szkolnego;
3) listy pochwalne;
4) nagrody rzeczowe;

6. Zasady i formy nagradzania uczniów określają regulaminy przyznawania nagród i wyróżnień dla uczniów klas I-III  i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum.

7. Rodzaje kar udzielanych uczniom:
1) nagana wychowawcy klasy;
2) nagana Dyrektora Szkoły;
3) zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych, organizowanych na terenie Szkoły i poza nią;
4) przeniesienie do równoległej klasy na wniosek wychowawcy klasy i samorządu szkolnego;
5) przeniesienie do innej szkoły.

8. Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadku szczególnie rażących zachowań i czynów zagrażających zdrowiu i życiu, a także zachowań, które w sposób jaskrawy naruszają normy stosunków międzyludzkich i obyczajowości.  

9. Uczniowi, któremu udzielono kary, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

10. Szczegółowe postanowienia w sprawie rodzajów i zasad udzielania nagród i kar znajdują się w Regulaminie nagród i kar.

 

§  27

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do Szkoły, Szkoła może organizować świetlicę lub klub młodzieżowy. Liczba  uczniów w grupie zajęć świetlicowych nie powinna przekraczać 25 .   

2. Świetlica lub klub młodzieżowy są pozalekcyjnymi formami wychowawczo-opiekuńczej działalność Szkoły, która je organizuje, jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenia, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.

3. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w Szkole nauczyciele pełnią  dyżur :
a) nauczyciel pełni dyżur zgodnie z obowiązującym planem, który określa czas i miejsce dyżuru w danym dniu;
b) obowiązki nauczyciela dyżurnego:
- zwraca uwagę na właściwe zachowanie się uczniów,
- zwraca uwagę na stan higieniczny klas, korytarzy, obejścia szkoły i WC;
- współpracuje ściśle z uczniami dyżurnymi,
- nie zezwala na wychodzenie dzieci w czasie przerw poza teren Szkoły,
- pełniąc dyżur pilnuje porządku i dyscypliny i zezwala na wejście uczniów do Szkoły po właściwym ich ustawieniu się,
- sprawuje opiekę nad uczniami oczekującymi w Szkole na odwóz,
- realizuje inne polecenia Dyrektora;
c) plan dyżurów nauczycielskich opracowuje Dyrektor Szkoły.

§ 28

Postanowienia końcowe.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła  posiada własny sztandar, godło i ceremoniał szkolny.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
5. Obsługę finansową zespołu prowadzi Gminny Ośrodek Szkół i Przedszkoli w Skarszewach.

 

§ 29

1. Statut szkoły uchwala zwykłą większością głosów rada pedagogiczna zespołu.
2. Zmiany w statucie szkoły wprowadza się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
3. Tekst jednolity statutu wydaje dyrektor szkoły, jeżeli zakres wprowadzonych zmian jest obszerny lub gdy częsta nowelizacja utrudnia korzystanie z zawartych w nim regulacji.


Nadany uchwalą  Rady Miejskiej  w Skarszewach dn. 01.09. 2000r.


Tekst jednolity wydany 30.08.2012 r.

 


 
Uchwała nr 3/14
Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Publicznych w Pogódkach
z dnia 03.02.2014r.
w sprawie zmian w
Statucie Zespołu Szkół Publicznych w Pogódkach
 
1.Na podstawie Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3.) rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  
 
2. Na podstawie Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm. art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. z dnia 7 maja 2013 r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach placówkach.

 
3.  Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami z dnia 18.12.2013r.
 
4.  Dotyczące trybu i formy przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

§ 1


I    W § 5a ust. 3 p.  24:

1. pp. 2) przyjmuje brzmienie: „posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia”.

2.   pp. 3)   przyjmuje brzmienie: „posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii ustala się formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane”.
3. pp.4) przyjmuje brzmienie: „nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych   w p. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną  w szkole w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, grupy przedszkolnej lub dyrektora szkoły, że  konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  odpowiednio wychowawca klasy, grupy przedszkolnej lub dyrektor szkoły, planują i koordynują  udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

II  1. W § 5a ust. 4 p.1 po pp. a) dodaje się pp.a.a) w brzmieniu: „Od 2015r. w klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.
Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
- w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie  wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
      - w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.”

2. W § 5a ust. 5 p. 1  skreśla się ostatnie zdanie, które zastępuje się: „Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.”

III W § 21:
1.  p. 11 przyjmuje brzmienie: „Zasady przyjmowania do punktu przedszkolnego dzieci 3 – 4 letnich :
      Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do oddziału przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich mają dzieci mieszkańców gminy Skarszewy.
2.  Dodaje się punkt 12 w brzmieniu: „W przypadku większej liczby kandydatów z gminy, niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według kryteriów:
a) w pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych (minimum troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci (wszystkie te kryteria mają jednakową wartość).”
b) na pozostałe miejsca dzieci będą przyjmowane według kryteriów:
    - dzieci rodziców pracujących zawodowo,
    - dzieci ze wskazaniami poradni psychologiczno - pedagogicznej,
    - dzieci pracowników oświaty.
   3. Dodaje się p. 13. w brzmieniu:  „Jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, do punktu przedszkolnego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe poza terenem gminy na zasadach rekrutacji, jak w punkcie 12.”

IV     W § 5a ust. 7: 
1. W p. 6 dodaje się: „Część pisemna egzaminu powinna trwać 60 minut. Na część ustną przeznacza się również 60 minut, z czego na przygotowanie się do odpowiedzi – 15 minut.
2. p. 8 otrzymuje brzmienie: „Uczeń otrzyma łącznie z części i ustnej egzaminu ocenę zgodna z WSO (ust. 3 p. 5)”.
  

   § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 Aneks

w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół Publicznych w Pogódkach

zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 16 marca 2015r. poz. 357)uchwala co następuje:
 

§ 1

Rada Pedagogiczna wprowadza zmiany w § 22 statutu szkoły dopisując pkt 2

Liczba uczniów w klasach I-III SP nie może przekraczać 25 uczniów
 

a) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej (rodziców), dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 osób (art. 61 ust.3 pkt 3a);

b) dyrektor szkoły może odstąpić od w/w podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25, na wniosek rady oddziałowej rodziców, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art.61 ust.3 pkt 3b);

c) liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów (art. 61 ust.3 pkt 3c);

d) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.
 

§ 2


Uchwała obowiązuje od 01 września 2015r.

 Twój numer IP -54.80.227.189
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 30 odwiedzający (58 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=