Loading...


 

Lista uczniów przyjętych
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bigilska Paulina

2.

Borkowski Filip

3.

Burczyk Dawid

4.

Dawicki Szymon

5.

Gołuńska Gabriela

6.

Gutkowski Igor

7.

Kozłowska Julia

8.

Król Małgorzata

9.

Kubisz Zuzanna

10.

Lorbiecka Agnieszka

11.

Pawelec Radosław

12.

Skiba Fabian

13.

Sulewski Dominik

14.

Weijer Dominik

15.

Wicenbach Zofia

 
 


 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)
- Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 780).
- Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 14.05.2020r.

 

 

 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy szkoły, dyrektor oraz rodzice.

 

 

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 

 

Informacje ogólne

§  Uczniowie  mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

§  W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także niepełnosprawności uczniów oraz jej rodzaj.

§  Do klasy przyporządkowany jest jeden ten sam nauczyciel, a w przypadku klas z uczniami niepełnosprawnymi również nauczyciel wspomagający.

§  Każda klasa ma wyznaczoną stałą salę lekcyjną, w której przebywają uczniowie.

 

 

 

§  Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

 

§  Z sali, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

§  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

§  W jednej ławce siedzi jeden uczeń, a odległości między ławkami wynoszą min. 1,5m

§  Uczeń może używać tylko własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce - jeżeli w klasie są przewidziane.

§  Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

§  Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

§  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

§  Przerwy są organizowane o różnych godzinach dla poszczególnych klas, aby ograniczyć kontakt z uczniami z innych klas na korytarzach.

§  Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

§  Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

§  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

§  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§  Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Zajęcia Wychowania Fizycznego

§  W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów nie więcej niż 26 uczniów Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).

§  Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

§  Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

§  Korzystanie z boiska szkolnego możliwe jest tylko pod nadzorem nauczyciela danej klasy.

§  Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

§  Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans min. 2m.

§  Nauczyciele ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

 

 

Przybycie ucznia do szkoły

§  Uczniowie zabierają do szkoły tylko niezbędne przybory i materiały.

§  Co drugi wieszak lub szafka zostają wyłączone z użytkowania poprzez stosowne oznaczenie.

§  Rozpoczęcie zajęć ustalone jest z przesunięciem czasowym, aby ograniczyć duże skupiska w szatni.

§  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

§  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

§  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

§  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe i nieobjęte kwarantanną domową.

§  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

§  Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę.

§  Rodzic / opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6C poinformować o tym nauczyciela.

§  Rodzic, który przyprowadza dziecko do szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.

§  Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

§  Rodzice może wejść z uczniem do szatni tylko w celu pomocy mu w przebraniu się z odzieży wierzchniej.

§  Uczeń po przebraniu się pod nadzorem pracownika myje dokładnie ręce za pomocą ciepłej wody i mydła lub środka dezynfekującego.

 

 

 

Zajęcia Świetlicowe

§  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

§  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

§  W sekretariacie szkoły dostępny jest termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej klasie, inne termometry niż termometr bezdotykowy są dezynfekowane po każdym użyciu.

 

 

 

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

§  Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

§  Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

 

 

§  Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładają rękawiczki ochronne, a także miały zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.

 

§  Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, a także po skorzystaniu z toalety

§  Sale zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych są codziennie rano dokładnie czyszczone, a nauczyciel przed wpuszczeniem uczniów do Sali sprawdza prawidłowość wykonanych prac, w razie wątpliwości poleca pracownikom porządkowym dodatkowe czyszczenie wskazanych obszarów

§  Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, dezynfekcja następuje codziennie rano oraz w południe.

§  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

§  Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (przyłbice lub maseczki ochronne)

§  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

 

 

§  Toalety dezynfekowane są na każdej przerwie.

 

 

 

Gastronomia

§  Źródełka i fontanny wody pitnej są wyłączone, zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

§  Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki przed przystąpieniem do pracy są obowiązani do dokładnego umycia i zdezynfekowania rąk oraz nałożyć na siebie środki ochrony osobistej takie jak maseczka/przyłbica, fartuch oraz jednorazowe rękawiczki.

§  Garnki, przybory, sztućce i zastawa jest myta i odkażana w temperaturze powyżej 60C z użyciem detergentu.

§  Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ani personelem opiekującym się dziećmi.

§  Posiłki wydawane są pracownikom pomocy, którzy podają je dzieciom.

§  Pracownicy pomocy podają posiłki po dokładnym umyciu i zdezynfekowaniu rąk w jednorazowych rękawiczkach.

§  Po zakończeniu posiłku przez dzieci sala oraz kuchnia jest dezynfekowana.

§  Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach każda z klas osobno, tak aby na jednej Sali nie przebywało więcej niż 12 dzieci.

 

 

 

§  Podczas korzystania z posiłków klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są dezynfekowane.

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

§  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

§  W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

§  W szkole została wdrożona procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika i wszyscy pracownicy zostali z nią zapoznani

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

§  Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób

§  Nauczyciel opiekujący się klasą niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

§  W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w uzgodnieniu z rodzicem wzywa pogotowie ratunkowe.

§  W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w sytuacji, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z żadnym z rodziców, w uzgodnieniu z dyrektorem, wzywa pogotowie ratunkowe.

§  Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników)

§  Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dniu, a po upływie tego terminu niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych służb.

 

 

Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

 

 

 

 

Procedury wchodzą w życie  25 maja 2020 roku wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora.

 

                                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej

                 Joanna Szuty


 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie

 

 

Punktu Przedszkolnego oraz Oddziałów Przedszkolnych

 

przy Szkole Podstawowej w Pogódkach

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

w dobie stopniowego powrotu dzieci do przedszkola

w czasie pandemii CORONAWIRUSA.

 

 

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

·        Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),

·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

 

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·        Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020r.

 

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i poza nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z przedszkola.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, a także dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

Procedury dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji  pomieszczeń:

1.     Przed wejściem do budynku przedszkola wszystkie osoby dorosłe zobligowane są do dokładnej dezynfekcji rąk udostępnionym płynem dezynfekcyjnym.

2.     Toalety, szatnie, włączniki, klawiatury, klamki, blaty stołów, krzesła i inne powierzchnie płaskie  dezynfekowane są kilka razy dziennie.

3.     Pomieszczenia/sale dydaktyczne, hole, kuchnia, pomieszczenia sanitarne  dezynfekowane są raz dziennie.

4.     Pomoce dydaktyczne,  zabawki, termometry itp.  dezynfekowane są kilka razy dziennie, a najlepiej po każdorazowym użyciu.

5.     Dezynfekcję przeprowadza się ściśle wg wskazań producenta, znajdującym się na opakowaniu środka.

6.     W każdej z grup oraz kuchni prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowo- dezynfekcyjnych potwierdzane wpisem w przygotowane karty rejestru. (załącznik nr 1).

7.     Wychowankowie przebierają obuwie oraz odzież wierzchnią w szatni.

8.     Nauczyciele oraz pomoce do dzieci, woźne, pracownik kuchni przebierają odzież wierzchnią oraz obuwie w wyznaczonym miejscu

9.     Na korytarzach oraz w salach zajęć znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.

10.  Plac zabaw (urządzenia do zabaw) jest dezynfekowany po każdym dniu użytkowania.

11.   W przedszkolu została wyznaczona i wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący, sala na izolatkę, w której do momentu odbioru będzie przebywało dziecko z objawami choroby.

Procedury dotyczące wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych:

1.     Rodzice przyprowadzający dzieci są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych oraz rękawiczek, dziecko powyżej 4 roku życia również ma założoną maseczkę, podczas przekazywania dziecka pracownikowi przedszkola rodzic zdejmuje i zabiera maseczkę, przy odbiorze dziecka rodzic zakłada dziecku maseczkę ponownie.

2.     Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30, po jej upływie w placówce są dezynfekowane klamki i poręcze.

 

3.     Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, oczekują na odbiór dziecka przy wejściu głównym z zachowaniem 2 m. odległości od pozostałych osób oczekujących na odbiór dziecka.

4.     Pracownik odbierający dziecko od rodzica ubrany jest w środki ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki) robi wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka. Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od pracownika przyjmującego dziecko min. 2m.

5.     Dzieci, których członek rodziny przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej nie mogą uczęszczać do placówki.

6.     Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko, bez objawów jakiejkolwiek choroby – kaszel, katar, osłabienie. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultację lekarską.

7.     Rodzice podpisują oświadczenie (załącznik nr 3) wyrażając zgodę na zmierzenie temperatury dziecku przebywającemu w przedszkolu oraz zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa.

8.     Przy wejściu do przedszkola oraz w czasie pobytu w placówce dzieciom jest mierzona temperatura.

9.     Dzieci, u których wskazana będzie temperatura 37 st. lub  powyżej 37 st. nie będą przyjmowane na zajęcia.

10.  Dzieciom przebywającym w placówce należy około południa zmierzyć ponownie temperaturę.

11.  W razie wystąpienia podwyższonej temperatury lub innych niepokojących objawów, wskazujących na stan chorobowy, nauczyciel wypełnia kartę informacyjna o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2), natychmiast powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodzica i dyrekcję przedszkola.

12.  W razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, bezzwłocznie  powiadamia się  rodziców lub opiekunów prawnych,  z zobowiązaniem pilnego zabrania dziecka z przedszkola.

13.  Dzieci z podwyższoną temperaturą oraz objawami infekcji, która wystąpiła podczas pobytu w przedszkolu,  będą oczekiwać na przyjazd rodziców w wyznaczonym do tego miejscu (izolatka) z dala od innych dzieci, dziecko odizolowane znajdować się będzie pod opieką woźnej oddziałowej z danej grupy.

14.  Nie organizuje się na terenie przedszkola spotkań grupowych oraz imprez i uroczystości wspólnych.

15.  Pracownicy oraz wychowankowie przedszkola korzystają tylko z wyznaczonych sal dydaktycznych, holów, toalety, nie przemieszczają się do innych grup, pomieszczeń.

16.  Sale dydaktyczne należy często wietrzyć, w miarę możliwości co godzinę.

17.  Grupy nie mogą się łączyć.

18.  Posiłek spożywany będzie przez dzieci w sali dydaktycznej do której uczęszczają, z zachowaniem higieny i bezpiecznej odległości (2 dzieci przy jednym stoliku).

19.  Dzieci nie będą wychodziły na spacery i wycieczki poza teren placówki.

20.  Grupa dzieci ( do 12) będzie przebywała w wyznaczonej, stałej sali. Usunięte z niej będą przedmioty i sprzęty, których nie można  skutecznie dezynfekować, np. pluszowe elementy, drobne zabawki, puzzle, książki. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają zabawkę dezynfekcji.

21.  Dzieci nie mogą przynosić ze sobą i zabierać do domu zabawek i innych przedmiotów.

22.  Osoby z zewnątrz mogą przebywać w placówce tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – takich jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, bez możliwości kontaktu z dziećmi..

23.  Podczas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu telefonicznego, umożliwiającego odbieranie pilnych wiadomości z placówki.

24.   Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasady informowania przedszkola o objawach infekcji u dziecka, które wystąpiły po odbiorze z przedszkola, w czasie pobytu w domu.

 

Procedury dotyczące personelu:

1.     Do pracy w przedszkolu przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

2.     Pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji domowej powiadamiają  telefonicznie o tym fakcie dyrekcję przedszkola, nie przychodzą do pracy.

3.     Nauczyciele, woźne oddziałowe, kucharki, konserwatorzy, intendentka zobowiązani są do pracy w maseczkach ochronnych lub przyłbicach oraz rękawiczkach jednorazowych.

4.     Nauczyciele, woźne oddziałowe, pracownik kuchni zobowiązani są do zmiany odzieży wierzchniej oraz obuwia w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

5.     Nauczyciele, woźne oddziałowe, zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk oraz używania dodatkowych rękawiczek ochronnych i fartucha ochronnego podczas czynności higienicznych wykonywanych wobec dzieci.

6.     Nauczyciele, woźne oddziałowe, kucharki, konserwatorzy nie kontaktują się fizycznie z innymi pracownikami, w tym unikają gromadzenia się w innych salach, pomieszczeniach. 

7.     Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny oraz zgłaszania wszelkich objawów infekcji (telefonicznie zgłaszając dyrektorowi przedszkola).

8.     Nauczyciele, woźne oddziałowe zobowiązani są do dbania o zachowanie odległości między dziećmi, stosowanie wobec nich wszelkich środków ochronnych (częste mycie rąk i twarzy, dezynfekcja, nawadnianie).

9.     Nauczyciele i woźne spożywają posiłek  w sali dydaktycznej, do której od początku zostali skierowani.

10.  Woźna oddziałowa odbiera i przewozi posiłki do swojej sali oraz odwozi naczynia po posiłku zgodnie z wyznaczonym indywidualnym harmonogramem dla danej grupy, z zachowaniem zasad ochrony osobistej.

 

Procedury dotyczące kuchni, gastronomii:

1.     Pracownik kuchni przystępując do pracy zachowuje wszystkie wytyczne dotyczące zachowania higieny osobistej(dezynfekcja rąk, praca w przyłbicach, rękawiczkach ochronnych)

2.     Nie należy przemieszczać się poza obręb kuchni i pomieszczeń części kuchennej.

3.     Nie należy kontaktować się fizycznie z pozostałymi pracownikami przedszkola.

4.     Toaleta, szatnia, włączniki, klamki, blaty stołów roboczych wchodzących w zakres stanowiska pracy, krzesła i inne powierzchnie płaskie znajdujące się w obrębie kuchni i pomieszczeń pomocniczo –sanitarnych dezynfekowane są kilka razy dziennie.

5.     Wszystkie naczynia stołowe, sztućce oraz sprzęt kuchenny, garnki, itp. podlegają myciu i dezynfekcji, mycie następuje w zmywarkach w temperaturze minimum 60oC. z dodatkiem detergentu.

6.     Dostawca cateringu wnosi posiłki w maseczkach i rękawiczkach, przed wejściem dezynfekuje ręce.

7.      Odbiór posiłków od dostawcy cateringu następuje z zachowaniem środków higieny (przyłbica, rękawiczki, środek do dezynfekcji).

8.     Pracownik kuchni nakłada na  wózek cateringowy naczynia stołowe, sztućce, przygotowane posiłki. Przygotowany wózek ustawia do odbioru przez woźne oddziałowe według ustalonego harmonogramu w holu przedszkola.

9.     Po skończonym posiłku  pracownik kuchni odbiera wózek z naczyniami z holu.

10.  Przed przygotowaniem posiłków, sztućców naczyń dla kolejnej grupy wózek zostaje dezynfekowany.

 

11.  Po zakończonej pracy wszystkie pomieszczenie kuchenne jest dezynfekowane. 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:

1.     Do pracy w przedszkolu przychodzą tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2.     Pracownicy powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie są angażowane do bezpośredniej pracy z dziećmi. 

3.     W przedszkolu została wyznaczona i wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący sala na izolatkę, w której do momentu odbioru będzie przebywało dziecko lub pracownik  z objawami choroby.

4.     Pracownicy u których występują niepokojące objawy pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem. Powiadamiają placówkę o zaistniałym fakcie.

 

5.     W przedszkolu na bieżąco śledzi się informacje i komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

6.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik natychmiast powiadamia telefonicznie dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. Dyrekcja  niezwłocznie odsuwa go od pracy  i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci. Pracownik udaje się do wyznaczonego w przedszkolu miejsca izolacji.

 

7.     W ww. sytuacji dyrektor lub zastępca dyrektora przedszkola  powiadamia  powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i podporządkowuje się jej wytycznym i zaleceniom.

 

8.     Obszar, w którym poruszał  się pracownik i znajdujące się w tym obrębie przedmioty, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Osoba dokonująca tego zachowuje  wszystkie zasady higieny osobistej, wykonuje to zadanie w pełnym ubiorze ochronnym (przyłbica, rękawiczki, maseczka, fartuch).

 

9.     W każdej sali dydaktycznej, na drzwiach wejściowych, kuchni,  umieszczone są numery stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

10.  W każdej sali dydaktycznej w widocznym miejscu umieszczone są numery kontaktowe do rodziców dzieci uczęszczających do danej grupy.

 

11.  W pokoju nauczycielskim znajduje się lista osób przebywająca  w tym samym czasie na terenie placówki. 

 

12.  W sytuacji, gdy dziecko będące pod opieką placówki wykazuje objawy określone jako kryteria kliniczne, należy je odizolować od innych dzieci i personelu (pozostawić w izolatce pod nadzorem wyznaczonego pracownika) po czym niezwłocznie poinformować rodzica o konieczności jego odebrania w trybie pilnym z placówki.

13.  Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję  wezwaniu zespołu ratunkowego.

14.  Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u dziecka lub personelu należy wykonać notatkę służbową, w której należy wskazać objawy, rekomendację stacji sanitarno-epidemiologicznej, podjęte działania, lista pracowników, dzieci oraz osób trzecich przebywających tego dnia w placówce, które mogły mieć styczność z zakażonym.

 

Z powyższymi procedurami zapoznani zostali wszyscy pracownicy przedszkola, potwierdzając to podpisem oraz rodzice poprzez stronę internetową przedszkola.

 

 

 

 

Procedury wchodzą w życie dnia 18 maja 2020 roku.

 

                                                                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej

                 Joanna Szuty
 

Procedury oraz zasady przeprowadzania konsultacji w Szkole Podstawowej w Pogódkach od dnia 25 maja 2020r.

Poniższe procedury opracowano na podstawie  wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

§  Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

§  Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej

§  Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniła  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

§  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

§  Konsultacje odbywać się będą zgodnie z procedurami wprowadzonymi Zarządzeniem  Dyrektora Szkoły nr 7/2020, z którymi zapoznani zostaną nauczyciele przeprowadzający konsultacje

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI:

-konsultacje odbywać się będą wg opracowanego harmonogramu, który stanowić będzie załącznik do procedur i zasad

- grupa może liczyć maksymalnie  12 uczniów, z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

- uczniowie nie powinni pożyczać  sobie przyborów i podręczników.

- sale, w których odbywać się będą konsultacje powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.

-należy zwrócić uwagę, aby unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu

 

-każdy nauczyciel przydzielony zostanie danego dnia do konkretnej sali

-nauczyciel biblioteki opracuje zasady oddawania i wypożyczania książek oraz wyznaczy miejsce ich składowania uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).

- na terenie szkoły  ograniczona zostanie możliwość  przebywania  osób z zewnątrz.

 

- w szkole  wyznaczone zostanie miejsce (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

-w celu zapewnienia nauczycielom prowadzącym konsultacje możliwości  szybkiej ścieżki  komunikacji z rodzicami uczniów wychowawcy zostają zobligowani do uaktualnienia numerów kontaktowych obojga rodziców.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW

DROGI UCZNIU!!!

OD 25 MAJA 2020r.:

§  Otrzymujesz możliwość konsultacji  grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

§  Nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

§  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

§  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

§  Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

§  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

§  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

§  Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
 

 

Lista dzieci przyjętych
do
oddziału przedszkolnego 5-latków
na rok szkolny 2020/2021 -
Szkoły Podstawowej w Pogódkach.

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bara Nikola

2.

Bembenek Joanna

3.

Bielang Agata

4.

Ciecholewski Maksymilian

5.

Grabowski Bartosz

6.

Grabowska Marta

7.

Kordowska Iza

8.

Kraska Oskar

9.

Kuhn Zuzanna

10.

Lawrenc Julia

11.

Lesner Zuzanna

12.

Meller Zofia

13.

Meller Piotr

14.

Milewski Gracjan

15.

Orlikowski Hubert

16.

Sulewska Nikola

17.

Rosani Hubert

18.

Turzyńska Wiktoria

19.

Weijer RafałLista dzieci nieprzyjętych
do
punktu przedszkolnego

CHATKA PUCHATKA” przy ul. Cystersów 13
na rok szkolnym 2020/2021 -
Szkoła Podstawowa w Pogódkach.

  

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

 

 

Dzieci 3 - letnie

1.

Borkowski Kacper

2.

Herkt Eliza

3.

Krefta Antoni

4.

Meller Hanna

5.

Sulewska Blanka

6.

Wykariusz Cezary 

Lista dzieci przyjętych
do
punktu przedszkolnego

CHATKA PUCHATKA” przy ul. Cystersów 13
na rok szkolnym 2020/2021 -
Szkoła Podstawowa w Pogódkach.
 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

Dzieci 4 - letnie

1.

Barkowska Oliwia

2.

Bigilska Marta

3.

Ćwikliński Antoni

4.

Dawicka Milena

5.

Drabińska Maria

6.

Drawski Filip

7.

Gdaniec Alan

8.

Hinc Bartosz

9.

Kadelska Milena

10.

Nowicka Martyna

11.

Olszewski Fabian

12.

Poluszka Nikola

13.

Trapp Nikodem

14.

Weijer Oliwia

15.

Wikarjusz Oliwier

Dzieci 3 - letnie

16.

Ćwiklińska Aleksandra

17.

Kostka Eliza

18.

Redzimski Jonasz

19.

Sierocki Aleksander

20.

Żurawski Tymon

 


UWAGA RODZICE

Od 1 kwietnia 2020r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/21.

Druk wniosku można otrzymać drogą elektroniczną (zsppog@poczta.onet.pl)
lub pobrać formę papierową przy wejściu głównym do szkoły.

Dokumenty będzie można odesłać mailem (skan) lub dostarczyć osobiście do szkoły,
gdzie przy wejściu będzie znajdować się przeznaczona do tego skrzynka.

Joanna Szuty

 

 


 08.03 obchodziliśmy Dzień Kobiet :-)

02.03 k
lasy 1-3 i zerówka uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Królowa Śniegu” przygotowanym przez Szkołę Podstawową w Górze. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym pięknym wydarzeniu. ? Dziękujemy również paniom z SCS Skarszewy za zorganizowanie wesołych pląsów w oczekiwaniu na przedstawienie ????

Raz na 
4️⃣ lata 2️⃣9️⃣.0️⃣2️⃣ zuchy obchodzą swoje imieniny. Z tej okazji naszym zuchom z 7GZ "Rysie" ? składamy najserdeczniejsze życzenia mnóstwo radości z odkrywania swoich pasji, wspaniałych przygód, zdobywania wielu sprawności zespołowych i indywidualnych. Cieszymy się że jesteście ‼️?️⛰️?⚜️❤️
28.02 
w klasach 1-3 odbyły się szkolne eliminacje
XXXVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Wszyscy uczniowie zaprezentowali się znakomicie ?☺️ Mistrzami recytacji zostali: kl. 1 - Maria Turek, kl. 2 - Antonina Kozłowska, kl. 3 - Kamil Mikucki. W dalszych etapach będą nas reprezentowali Tosia i Kamil. Gratulujemy ???


28 lutego uczniowie klasy 5 wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej p. Gabrielę Stypel-Rygosik pt. "Odkryj zawody przyszłości". Piątoklasisci zostali zapoznani z zawodami przyszłości, kształtowali pozytywne postawy wobec pracy i edukacji, zostali pobudzeni do kreatywności i rozwijania zainteresowań.


26.02
 odbyło się „Pasowanie na czytelnika". Dzieci otrzymały dyplomy oraz symboliczne medale. Zachęcamy wszystkie dzieci do wypożyczania książek z naszej biblioteki. 
24.02 Pani z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim zawitała 
do szkoły w Koźminie, aby przeprowadzić w klasie 2 i 3 warsztaty o akcesoriach zawodowych.


22.02 nasze zuchy i harcerze obchodzą swoje święto.
⚜️?️ Z tej okazji życzymy im wielu wspaniałych harcerskich przygód i podążania za harcerskimi ideałami przekazanymi przez założyciela Roberta Baden - Powela, jak również naszego Patrona Piotra Szturmowskiego! ?️?️? Dzisiaj 7 GZ "Rysie" i 18 DH"Ignis" uczestniczyła w Dniu Myśli Braterskiej wraz z drużynami
i gromadami z hufca Starogard.


22.02 obchodziliśmy urodziny naszego patrona szkoły Piotra Szturmowskiego.
Z tej okazji zuchy z 7 GZ "Rysie" roznosiły mieszkańcom, urodzinowe babeczki, była Msza Św w intencji naszego Patrona, a w poniedziałek odbył się apel ku czci patrona szkoły. Tego dnia zostały również wręczone dyplomy za szkolny konkurs o patronie Szkoły Podstawowej w Szczodrowie Marcie Wieckiej oraz za konkurs wiedzy zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Kociewia. Gratulujemy zwycięzcom!


20.02 Przedszkolaki obchodziły Tłusty Czwartek


14.02 obchodziliśmy Walentynki. Z tej okazji już
dzień wcześniej odbyła się Dyskoteka szkolna.
W oddziałach przedszkolnych dzieci same przygotowywały walentynkowe desery, w Chatce Puchatka również było czerwono i serduszkowo. W kl. VIb 
dziewczęta przygotowały walentynkowe donuty, a chłopcy wręczyli dziewczętom piękne różyczki z piernikowym poczęstunkiem.

13.02 ZDOBYWAMY SREBRNE MEDALE W MISTRZOSTWACH POWIATU
W MINI PIŁCE SIATKOWEJ
 ??? WI
Wielkie gratulacje dla naszych wspaniałych chłopaków!

10.02 obchodziliśmy Światowy Dzień Kociewia. Wszystkie klasy odwiedzała
nasza regionalistka Pani Danuta Trapp wraz z uczennicami z samorządu szkolnego. 
Wysłuchaliśmy pięknej lekcji o naszym regionie Kociewiu.
Dodatkową atrakcją były wspaniałe stroje kociewskie oraz rekwizyty
używane w dawnych czasach przez naszych przodków.Dnia 10.02 uczniowie naszej szkoły z kl. I-III zostali zaproszeni przez SP nr. 3 w Kościerzynie

na występ z okazji 100 rocznicy powrotu Pomorza i Kościerzyny do Polski.
W Koźminie na apelu podsumowującym również zostali wyróżnieni wzorowi uczniowie. Kl. I: Bielang Aleksandra, Czajka Ksawery, Gdaniec Marta, Gołuński Wojciech, Kiedrowski Mikołaj, Nowicka Elżbieta, Patan Eliza, Sulewski Brajan, Szarafin Maciej, Szczodrowska Lidia, Świeczkowska Julia, Turek Maria i Zarębska Zuzanna. Kl. II: Dalecki Bartosz, Gliwa Gracjan, Kozłowska Antonina, Orlikowska Weronika, Rosani Dorota, Trapp Oliwer i Wycinka Marcelina. Kl. III: Burczyk Aleksandra, Kordowska Nina, Kosznik Mateusz, Mikucki Kamil, Nowicki Adam, Szarafin Aleksandra, Szultka Marta i Turek Jan. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce..
Został‚ też rozstrzygnięty konkurs pt. "My calendar" zorganizowany w kl. III przez panią Aleksandrę Turek i wręzono nagrody dla wyróżnionych osób w konkursie firmy Electrolux.


7.02 Duża szkoła uczestniczyła w apelu podsumowującym I semestr. Uczniami wzorowymi w tym semestrze zostali: kl. IV: Daria Szreder, Zofia Pawelec, kl. V: Konrad Toczek, Maja Szramka, kl. VIA: Julia Lorbiecka, Zosia Drawska, Marta Kiedrowska, Agata Kamińska, Monika Kiedrowska, kl. VIb: Zuzanna Ciecholewska, Konrad Sojka, Fabian Bielang, kl. VII: Krystian Galikowski, Daria Alaburda, Jakub Szramka, kl. VIII: Jakub Wiczanowski. Najlepszą uczennicą szkoły została Julia Lorbiecka ze średnią 5,42, a najlepszą klasą- klasa VIa, która otrzymała od Rady Rodziców voucher na pizzę. Uhonorowani zostali również nasi sportowcy, którzy wygrali zawody w Rejonowych Igrzyskach w Mini Piłce Siatkowej.
7.02 kl. VIa, VIb, VII i VIII uczestniczyły
w spaktaklu profilaktycznym: "Inny chłopiec" w Starogardzie Gd.
6.02.2020r. nasza szkoła zwyciężyła w Rejonowych Igrzyskach w Mini Piłce Siatkowej. 13.02 zagrają w zawodach powiadowych w Pączewie. Trzymamy kciuki! 27.01 obchodziliśmy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Nasza szkoła również wzięła udział‚ w akcji
#weremember.
Chcemy pamiętać, bo pokój to nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze.
Trzeba cały czas o niego zabiegać, między innymi poprzez szacunek do każdej osoby i unikanie mowy nienawiści.

29.01.2020r. obchodziliśmy w naszej szkole święto Babci i Dziadka.
Tego dnia kl. I-III przygotowały występy artystyczne i prezenty
dla swoich ukochanych dziadków.13.01.2020r. w Pogódkach na sali gimnastycznej odbył się bal karnawałowy dla klas 1-3 i oddziałów przedszkolnych. Wszyscy bawili się znakomicie, przez cały bal pojawiały się postacie z bajek, a na uczestników czekał‚ poczęstunek i nagrody. ˜‰

10.01.2020r. w "Chatce Puchatka" odbył‚ się przedszkolny Bal Przebierańców. Tego dnia podekscytowane maluchy przybyły do przedszkola przebrane za zwierzątka, przedstawicieli różnych zawodów oraz bohaterów bajek i baśni. Była wspaniała zabawa taneczna, prezentacja kostiumów, zumba, konkursy i słodki poczęstunek.

21.12 odbyła się Wigilia 7 GZ "Rysie" i 18 PDH.

20.12 odbyły się wigilie klasowe w Pogódkach i Koźminie.

20.12 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na lodówkę przyszłości. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Firma Electrolux wyróżniła dwie prace naszych uczniów Michała Król z kl. III oraz Elizy Patan z kl. I. Gratulujemy ??

19.12 odbyły się jasełka w Punkcie Przedszkolnym i Oddziałach Przedszkolnych.
Wspaniałe przedstawienia przygotowały: Pani Aleksandra Wysocka, Emilia Gdaniec
i Urszula Jendernalik.
19.12 zakończyła się akcja "Paczki łączącej pokolenia".
Seniorzy z trójwsi zostali obdarowani słodkimi upominkami zebranym
przez uczniów naszej szkoły. Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy
z OSP Pogódki i OSP Koźmin za rozwiezienie paczek:Michał Narloch,
Sebastian Toczek, Anna Czapiewska, Zdzisław Bielang, Przemek Kasprzycki,
Piotr Turek, Michał Turzyński, Mateusz Meller, Krystian Grabowski.
Zaangażowała się również MDP Pogódki i MDP Koźmin oraz uczniowie naszej szkoły.
Seniorzy byli bardzo wzruszeni i szczęśliwi, że o nich pamiętamy?
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w naszą akcję ???


18.12 pracownicy naszej szkoły spotkali się na tradycyjnej Wigilii.
Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, kolędy i prezenty.
W przemiłym towarzystwie zjedliśmy tradycyjne potrawy i pyszne ciasta.
Dziękujemy wszystkim za pięknie spędzony czas?

Betlejemskie Światło Pokoju przemierza świat na znak pokoju, zrozumienia i symbolu pojednania między narodami. Dotarło również do nas. 7 gromada zuchowa „Rysie”
oraz ich starsi koledzy z 18 PDH przekazali dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju
dla SP Pogódki wraz z oddziałami, ośrodka zdrowia, apteki, pobliskich sklepów, do firmy Ciecholewski-Wentylacje w Koźminie oraz parafii św. Piotra i Pawła podczas Rorat.

Dzięki inicjatywie Pani Doroty Malinowskiej świetlica
w Koźminie otrzymała w prezencie wspaniałe zestawy gier.
Bardzo dziękujemy firmie Trefl!?

14-15.12 nasze Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę żywności
w okolicznych sklepach.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom za wszystkie dary!14.12 nasi uczniowie przedstawili dzisiaj na hali SCS
podczas Skarszewskiego Świętowania 2019, jasełka pt. „Ocalenie Zbawiciela”.
Musimy przyznać, że jak zawsze
spisali się na medal! ?

13.12 nasze jasełka obejrzała cała społeczność szkolna. Rozstrzygnięty został również konkurs na najpiękniej ustrojoną salę: I miejsce: klasa V i VIb?, II miejsce: kl. VII?, III miejsce: kl. VI a?. W młodszych klasach odbył się konkurs na najpiękniejszą choinkę: I miejsce?: 3,4 latki Chatka Puchatka, II miejsce?: kl. 3, III miejsce?: 6 latki
z Oddziału Przedszkolnego. Wyróżnienia: 5 latki, kl. 1 i 2.??

12.12 w naszej szkole przeżyliśmy magiczny wieczór,
a to za sprawą naszych wspaniałych uczniów kl. 1-3 oraz ich wychowawców
Pani Marysi Bielang, Pani Dorotce Malinowskiej oraz Pani Natalii Nowak.???
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie
cudownego kiermaszu oraz wszystkim rodzicom za wsparcie tego dzieła.
Gorące podziękowania również dla wszystkich pracowników szkoły,
którzy zadbali o piękną świąteczną atmosferę. Do zobaczenia za rok!??‍♀️06.12.2019r. w naszej szkole w Pogódkach było bardzo wesoło. Wszystkie klasy wzięły udział w Mikołajkowym Turnieju Zimowym. Uczniowie rywalizowali w 3 dyscyplinach: Konkursie Mody, Konkursie Talentów i Konkursie Wiedzy o tematyce świątecznej. Rywalizację wygrała ? klasa 6a, ?miejsce zdobyła klasa 6b,a ?miejsce klasa 7. Wszystkim serdecznie gratulujemy? Dziękujemy wychowawcom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom obsługi za pomoc w przygotowaniu tego radosnego przedsięwzięcia. Wszyscy bawili się świetnie. A nasze najmłodsze 5 i 6 latki przygotowaly również niespodziankę - zaśpiewały zimowa piosenkę❄️☃️?Nie mogło dziś zabraknąć św. Mikołaja???Dziękujemy księdzu proboszczowi Robertowi Mańk za odwiedziny i słodkie prezenty???

W dniach 29.11-01.12.2019r. nasza 18PDH i 7GZ: "Rysie"
uczestniczyły w biwaku świątecznym w Starogardzie Gdańskim
wraz z drużynami ze Skarszew.  29 listopada odbyły się Andrzejki w Punkcie Przedszkonym,
Oddziałach Przedszkolnych oraz w klasach 1-3.Pod koniec listopada w "Chatce Puchatka" ruszył coroczny kiermasz przedszkolny będący integralną częścią zabawy charytatywnej dla rodziców i przyjaciół Punktu i Oddziałów Przedszkolnych, która odbyła się w sobotę w sali firmy Ciecholewski - Wentylacje w Kozminie. Dzieci tradycyjnie przygotowały ozdoby świąteczne, z których dochód będzie stanowił cegiełkę do uzyskanych środków z zabawy. A oto nasze prace:Dnia 26.11.2019r. nasze pięciolatki podjęły wyzwanie

i samodzielnie przygotowały smaczne kanapki. Nasza szkoła cały czas bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym:
"Dobrze jemy. Ze szkołą na widelcu"

Dnia 25.11 nasze 5-latki świętowały Dzień Pluszowego Misia w Pogódkach ?

Każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego ukochanego misia. Nauczyliśmy się piosenki o misiu Krzysiu a potem dzieci przy pomocy paluszków malowały farbami postać misia Krzysia. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy przyjaciela pluszowego misia i odznaki. 
Dnia 22.11 Pani Dyrektor Joanna Szuty wraz ze Szkolnym Kołem Teatralnym wzięła udział

w Dniu Seniora w Pogódkach, gdzie SKT oraz uczniowie należące do MDP Pogódki i Koźmin zaprezentowali naszym seniorom przedstawienie patriotyczne oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Takie spotkania są piękną miedzypokoleniową integracją naszej społeczności lokalnej.
W dniu 21.11 odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dla pani Doroty Malinowskiej - nauczyciela stażysty. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, zaprezentowaniu swoich dokonań za okres stażu oraz po rozmowie z komisją pani Dorota uzyskała stopień awansu nauczyciela kontraktowego. Serdecznie gratulujemy 
??i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz kolejnych awansów.20.11.2019 r. uczniowie klas VIb-VIII uczestniczyli w wycieczce 
? do Sztutowa i Fromborku. Zwiedzili najpierw obóz koncentracyjny Stutthof i poznali tragiczne losy więźniów. Następnie we Fromborku zwiedzili katedrę, w której pochowano astronoma Mikołaja Kopernika??, a w planetarium obejrzeli seans pod tytułem "Perły ze śmietnika". Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty w Mc Donaldzie??.20.11 z
akończono  konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY organizowany przez p. Emilię Gdaniec. Zobaczcie jakie piękne ozdoby dzieci wykonały z rodzicami ?;(❗️wszystkie stroiki będą dostępne na kiermaszu, który odbędzie się podczas zabawy charytatywnej 23.11.2019r.❗️).19.11 u
czniowie z kl. I w Pogódkach wzięły udział w akcji zorganizowanej przez wodociągi
ze Skarszew "Woda od tego się zaczęło"
?. Dzieci wiele nauczyły się na temat wody. Oglądały doświadczenia, prezentacje, malowały oczyszczalnie ścieków, był czas na zabawę na dmuchańcach oraz na konkursy. Każdy z uczestników otrzymał wiele gadżetów.
Wszystkie dzieci były zachwycone.


?

15.11 nasze Anioły pofrunęły do Hospicjum w Starogardzie Gdańskim. Uzyskane z ich sprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc podopiecznym. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji, zwłaszcza rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły.

10-11.11 nasi harcerze z 18PDH uczcili Dzień Niepodległości nocą patriotyczną. O północy odśpiewali uroczyście hymn, a rano uczestniczyli wraz z zuchami z 7 GZ "Rysie" w Mszy Św. za Ojczyznę oraz wspólnym kręgu przyjaźni i pamięci. „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” Józef Piłsudski

W myśl powyższego cytatu 08.11 uczciliśmy Święto Niepodległości uroczystym apelem, w którym wystąpili uczniowie klasy V i VII, przygotowanym przez panią Bożenę Szczęsną, panią Danutę Trapp oraz panią Monikę Guziołek-Jankowską przy wsparciu wychowawców klas 1-3.
Cała szkoła wzięła udział w akcji „Szkoła do hymnu” odśpiewując 4 zwrotki.

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców i ich znajomych
do wspaniałej zabawy ze szczytnym celem! U nas w szkole zrobiło się ostatnio bardzo anielsko,
a to za sprawą aniołów przygotowywanych przez naszych uczniów
dla starogardzkiego hospicjum!

05.11 odbył się w Koźminie Dzień Postaci z Bajek.
Dzieci tego dnia przebrały się za swoje ulubione postacie.
Było mnóstwo konkursów i dobrej zabawy.
Organizatorkami były Panie z kl. I-III: Pani Dorota Malinowska,
Pani Natalia Nowak i Pani Maria Bielang. 04.11 Pani Dyrektor zawiozła środki czystości zebrane w naszej szkole
do starogardzkiego hospicjum. Dziękujemy rodzicom, uczniom
i pracownikom szkoły za ogromne zaangażowanie w akcję!Nasi uczniowie każdego roku pamiętają...
30.10 już po raz drugi odbył się w naszej szkole Bal Wszystkich Świętych.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Szkoły
oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Balu.
Ogromne brawa dla organizatora ks. Dominika Roczniaka! 


 30.10 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Spódnicy!29.10 dzięki Burmistrzowi Skarszew pierwszoklasiści z całej gminy pojechali

do Cinema City w Starogardzie Gd. na bajkę "O Yeti! 

Pod koniec października w klasach I-III odbyło się podsumowanie konkursu "Mój Różaniec". Pierwsze miejsca zdobyli: klasa 1: Aleksandra Bielang, Mikołaj Kiedrowski, Ksawery Czajka; klasa 2: Dorota Rosani, Laura Pieper, Antonina Kozłowska; klasa 3: Milena Burczyk, Mateusz Drawski, Michał Król. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie. Organizatorami konkursu był ks. Dominik Roczniak i Pani Ola Turek. Dnia 22.10.2019 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII
miały spotkanie z panem policjantem (adekwatnie do wieku) z zakresu: zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni, profilaktyki uzależnień (szczególnie o negatywnym wpływie
dla zdrowia poprzez palenie e-papierosów oraz spożywanie napojów energetycznych).
Na spotkaniu poruszono także temat z zakresu zapobiegania dewastacji
mienia szkolnego i o skutkach takich zachowań.21.10.2019r.
uczniowie klasy IV, V i VIa wybrali się na wycieczkę
do kina w Starogardzie na film pt. "Był sobie pies 2",
który dostarczył nam wielu wzruszeń i refleksji.
20.10. 2019r. nasze Szkolne Koło Teatralne, 7 GZ "Rysie" oraz 18PDH
upamiętniły zamordowanych mieszkańców w lesie jaroszewskim.
17.10.2019r.
 nasza szkoła wzięła udział w organizowanej
co roku przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Poradnię Pedagogiczno- Psychologoczną grze terenowej „Nie dam się dysleksji!” Uczniowie wraz z Panią Moniką Guziołek- Jankowską odwiedzili wiele ważnych miejsc na mapie Starogardu, a nawet udało się odwiedzić w pracy samego Prezydenta Miasta p. Stankowiaka.
16.10 obchodziliśmy również w naszej szkole XIX Dzień Papieski
pod hasłem: "Wstańcie, chodźmy!".
Z tej okazji uczniowie klasy 5 wraz z Panią Mariolą Laskowską
przybliżyli zebranym postać św. Jana Pawła II.
Na uroczystość przybył z tej okazji ks. Proboszcz Robert Mańk.16.10.2019r. odbyło się pasowanie na ucznia I klasy. Bramy szkoły w sposób symboliczny się otworzyły, a uczniowie uroczystym polonezem wkroczyli do szkoły, gdzie zaprezentowali swoje talenty recytatorskie i wokalne. Po części artystycznej odbyło się ślubowanie, pasowanie na ucznia przez Panią Dyrektor, złożenie kwiatów pod tablicą Piotra Szturmowskiego, wręczenie biretów oraz książeczek SKO. Uczniów przygotowała Pani Dorota Malinowska.
15.10.2019r. klasy 1-3 zwiedziły Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
?.
Przy okazji odwiedzili mieszczącą się nieopodal agroturystykę „Ptyś”.
Atrakcją był przejazd wozami drabiniastymi oraz przejażdżka konna 
?.12.10 powstała 18 PDH w Pogódkach.
Jej drużynowym został ks. Dominik Roczniak.
Tego dnia zuchy żegnały również swoich kolegów i koleżanki,
które rozpoczęły nowy etap harcerski w swoim życiu.11.10.2019r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji Pani Dyrektor wręczyła Nauczycielom i Pracownikom nagrody Dyrektora Szkoły. Po ciepłych słowach i życzeniach ze strony Urzędu Gminy, Zakładu Patronackiego, Rodziny Patrona, Rady Rodziców, Przedstawiciela Banku Spółdzielczego nadszedł czas na przedstawienie w wykonaniu naszego Szkolnego Koła Teatralnego.

 


10.10.2019r. Pan Burmistrz przyznał Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrodę otrzymała Pani Dyrketor Joanna Szuty oraz Pani Bożena Szczęsna.
UWAGA!!!

Zmiana godzin lekcyjnych zaczynamy 10 minut wcześniej 

1. 7:25- 8:10
2. 8:20- 9:05
 3. 9:15- 10:00
  4. 10:10- 10:55
  5. 11:15- 12:00
  6. 12:10- 12:55
  7. 13:05- 13:50
  8. 13:55- 14:40

Od 15.10 w naszej szkole obowiązywać będzie nowy plan lekcji, będzie można się z nim zapoznać w zakładce dokumenty.

Nasze 5 i 6 latki w ostatnim czasie badzo zdrowo się odżywiały.

W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego:
"Dobrze jemy. Ze szkołą na widelcu"
przygotowały owocowe szaszłyki i pyszny sok. 
3.10 odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Atrakcją była fotobudka: superchłopak.


 W dniach 27-29.10 nasza 7 Gromada Zuchowa brała udział
w XVII Chorągwianym Biwaku Zuchowym: "Antek Cwaniak".
W tym roku biwak odbywał się na Kociewiu w Starogardzie Gd.,
a zuchy miały za zadanie poszukać dziadka Piotera i Jadźki.
02.10.2019r. Kolejny wielki sukces naszych uczniów!
W Powiatowych Drużynowych Biegach Przełajowych zdobyli: 12 złotych medali?

2 srebrne i 6 brązowych medali!
Więcej w zakładce sport.01.10.2019r. 
w Koźminie na dużej przerwie
w ramach ogólnopolskiej akcji „Głośne czytanie” 
uczniowie klasy 3 i 2 czytali dla swoich koleżanek i kolegów.
Nasza szkoła nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem Kociewiacy dla hospicjum.

Będziemy w bieżącym roku szkolnym organizować wiele akcji
m.in. Aniołowo czy Kolorowa łąka dla hospicjum.
Na październik zaplanowana została zbiórka środków czystości,
artykułów pielęgnacyjnych (np.nawilżane chusteczki, chusteczki higieniczne suche), jednorazowe naczynia plastikowe.

Bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!30.09 obchodziliśmy Dzień Chłopaka!

Wszystkim naszym chłopakom

życzymy spełnienia marzeń!


   

 25.09 nasz samorząd szkolny uczestniczył w wycieczce samorządów szkolnych

z gminy Skarszewy do Gdańska.


23.09 braliśmy udział w Gminnych Igrzyskach w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

W trzech kategoriach okazaliśmy się najlepsi i zdobyliśmy złote medale ???,

natomiast w jednej kategorii zdobyliśmy srebrne medale ?.
Dziewczęta r. 2007 i młodsze - pierwsze miejsce 
Chłopcy r. 2007 i młodsi - drugie miejsce 
Dziewczęta 2005-2006 r. - pierwsze miejsce 
Chłopcy 2005-2006 r. - pierwsze miejsce 

Powodzenia na powiatach już 10.10!

21.09 nasi uczniowie brali udział w biegach z przeszkodami zorganizowanymi

z okazji I urodzin SCS Skarszewy.

Nasi uczniowie kolejny raz spisali się rewelacyjnie!
Drużynowo:
 złoty medal ?

Indywidualnie:
1 złoty medal?
1 srebrny medale ?
1 brązowy medal 
Więcej w zakładce sport.
20.09 obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka z tej okazji Dyrekcja Szkoły

odwiedziła naszych najmłodszych przywożąc słodkie niespodzianki.
19.09 nasza szkoła brała udział w Gminnych Biegach Przełajowych

i pokazała się z najlepszej strony. 

Drużynowo :
3️⃣ złote medale ?
1️⃣ srebrny medal ?
Indywidualnie :
3️⃣ złote medale ?
2️⃣ srebrne medale ?
3️⃣ brązowe medale ?

Więcej w zakładce sport. 


 

17.09 klasy VI, VII I VIII brału udział w spotkaniu z Panem Arturem Chomiczem pracownikiem IPN Gdańsk. Tematyka spotkania obemowała czasy II Wojny Światowej.


12.09 uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Patrona
 Piotra Szturmowskiego.
W tym roku były to wyjątkowe obchody, bo przypadały w 80tą rocznicę jego śmierci.
Uczciliśmy jego pamięć apelem, wspólnym zdjęciem,przedstawieniem o Nim,
grą terenową oraz biegami!

Do zobaczenia za rok! 
Więcej zdjęć w galerii!


Zapraszamy uczniów, rodziców, mieszkańców

na Marsz Pamięci Piotra Szturmowskiego 12.09.2019r.

Autobus ze Skarszew g.14:00, Jaroszewy 14:20, Pogódki 14:30,

Koźmin 14:40. Wymarsz 15:00 Tomaszewo. Powrót ok. 18:00.

Uczcijmy pamięć naszego Patrona!Wkrótce obchodzimy 80 rocznicę śmierci Patrona Szkoły.

 

Z tej okazji odwiedzili nas przedstawiciele Rodziny Patrona:
wnuczka Daniela Orłowska, Józefa Marchewicz i wnuk Piotr Marchewicz,

 

dzięki którym jeszcze bardziej poznaliśmy postać Piotra Szturmowskiego.

 

Bardzo dziękujemy za to wspaniałe spotkanie. ☺️

 

P.S. Do naszej szkoły uczęszczają praprawnuki Patrona ??ZAPRASZAMY!!!


UWAGA!

Z dniem 03 września 2019r. (wtorek) zmieniają się godziny tzw. drugiego dowozu uczniów.
Jaroszewy godz. 7:50
Pogódki godz. 7:55
Koźmin godz. 8:05

Dzisiaj 
rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020. Życzymy uczniom samych sukcesów i radości w zdobywaniu wiedzy, a rodzicom dużo cierpliwości. Podczas apelu uczciliśmy minutą ciszy ofiary II Wojny Światowej, Patrona Szkoły oraz Pana Zbigniewa Ciecholewskiego, obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu
Koła Teatralnego, cieszyliśmy się wraz z pierwszoklasistami z ich nowo poświęconych tornistrów i "rogów obfitości" oraz obchodziliśmy jubileusz pracy
Pani Dyrektor Joanny Szuty i Pani wicedyrektor Hanny Makowskiej.
Więcej zdjęć w zakładce Galeria


My już jesteśmy przygotowani do nowego roku szkolnego, a Wy? Pamiętajcie, zabierzcie ze sobą dziadków i pradziadków na jutrzejsze rozpoczęcie roku w ramach akcji #przerwanymarsz

UWAGA!

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 rozpocznie się 2 września Mszą Świętą

w kościele p.w. św.Piotra i Pawła w Pogódkach o godz. 8.30. Podczas Mszy Św. będą poświęcone tornistry pierwszoklasistów. 
Dowóz Jaroszewy 8:05, Koźmin 8:15

O godz. 9.30 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczysty apel,

a po nim spotkania z wychowawcami klas.
Przedszkole i oddziały przedszkolne w tym dniu pracują od godz. 8:00-11:00

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Przerwanym Marszu
14.08.2019r. odszedł nasz Szkolny Przyjaciel Pan Zbigniew Ciecholewski. 
Bardzo dziękujemy za wszelkie dobro okazane naszym uczniom i szkole!


 Ul. Szkolna 3, 83-236 Pogódki
+48 585881176