Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach

 Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej w skrócie RODO) informujemy, iż:
I.    Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach, adres do korespondencji ul. Szkolna 3, 83-236 Pogódki.
II.    Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a)    obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
b)    zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
c)    zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
d)    umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych placówki w tym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
III.    Odbiorcy danych
W uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem środków bezpieczeństwa do Państwa danych osobowych  mogą mieć dostęp inne podmioty np. organy administracji publicznej i samorządowej, lub jednostki lub działające na zlecenie tych organów, a także dostawcy usług technicznych oraz podmioty świadczące usługi doradcze w zakresie niezbędnym do realizacji tego rodzaju czynności.
IV.    Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
V.    Okres przechowywania danych
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt II, oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony praw.
VI.    Uprawnienia zwiazane z RODO
Przysługuje Państwu prawo:
a)    dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
b)    sprostowania danych (art. 16 RODO);
c)    usunięcia danych (art. 17 RODO);
d)    ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e)    przenoszenia danych (art. 20 RODO);
f)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
g)    prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h)    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
VII.    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest wymagane i niezbędne do wykonywania przez Administratora zadań statutowych w szczególności zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego oraz działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków.
VIII.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dotyczące Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, nie będą podlegały profilowaniu.
IX.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony przez Administratora  Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt.iod@outlook.com

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE PLACÓWKI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, że:

 

I.             Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach, ul. Szkolna 3, 83-236 Pogódki.

II.           Cele i podstawy przetwarzania

      Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie placówki i wokół niej, poprzez rejestrację obrazu (monitoring) w postaci środków technicznych, które to umożliwiają.

III.         Odbiorcy danych

Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednak na uzasadnione żądanie uprawnionych podmiotów organów władzy publicznej mogą zostać im ujawnione – jedynie do celów dowodowych, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa.

IV.          Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V.            Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowywane będą do czasu zapełnienia miejsca na dysku, jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych.

VI.          Przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
2) prawo do sprostowania swoich danych,
3)
prawo do usunięcia danych,
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII.        Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzą się Państwo na rejestrację swojego wizerunku. Przetwarzanie danych na podstawie monitoringu jest niezbędne do celów wynikających z zapewnienia przez Administratora bezpieczeństwa osób i ochrony mienia i wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.

VIII.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora ani profilowaniu.


Twój numer IP -34.229.76.193
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 65 odwiedzający (122 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=