Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  Projekty unijne

 
 

 

 

NASZE JEZIORO- NASZA SPRAWA

 

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Gdańsku:

www.wfosigw.gda.pl


Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach w roku szkolnym 2014/2015 wzięli udział w konkursie "Nasze Jezioro - Nasza Sprawa" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nasz projekt pt. "Jezioro czy Stawek" uzyskał aprobatę WFOŚ i GW, i uzyskał kwotę 7900,00 zł na zrealizowanie zadań "Nasze Jezioro - Nasza Sprawa". Realizację zadań, którą rozpoczęliśmy od rekonesansu jeziora "Stawek". 

 
 

Gimnazjaliści badają i monitorują skład fizyczno-chemiczny wody, opracowują genezę jeziora "Stawek", przeprowadzają inwentaryzację przyrodniczą oraz obserwacje mikroskopowe mikroflory i mikrofauny jeziora. Na koniec przygotują prezentację multimedialną "Nasze Jezioro - Stawek".
Głównym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, wzrost wiedzy i zdobycie doświadczenia opartego na własnych działaniach, korelacjach pomiędzy wiedzą i umiejętnościami z dziedziny fizyki, chemii, przyrody, matematyki, geografii. Z otrzymanego dofinansowania mogliśmy zakupić zestawy do badania właściwości i czystości wody i gleby. Zakupiliśmy również aparat fotograficzny, mikroskop badawczy oraz literaturę ekologiczną.
Przewidujemy zakończenie projektu na maja 2015 roku; wówczas uczniowie klas II - III gimnazjum zaprezentują swoje wyniki badań.

Osoby uczestniczące w projekcie edukacyjnym "Nasze Jezioro- Nasza Sprawa"

1. przyrodniczy-"Flora i fauna wokół jeziora i w jego wodach" opiekun Malwina Miotke
- Paulina Narloch- klasa III
- Wiktoria Okroj -klasa III
- Magdalena Bukowska- klasa II
- Julia Wilk- klasa II
- Adrian Gostomski- klasa II
- Szymon Tobojka- klasa II


2. chemiczny- "Badanie i monitorowanie składu fizyczno-chemicznego wody Jeziora Stawek" opiekun Halina Kamińska
- Agnieszka Gdaniec - klasa III
- Anna Trapp- klasa III
- Wiktoria Sulewska - klasa III
- Damian Dulski- klasa III
- Marek Pawelec- klasa III


3. geograficzny- "Inwentaryzacja przyrodnicza Jeziora Stawek" opiekun Anna Armatowska
- Aleksandra Wiczanowska- klasa II
- Krystyna Fabich- klasa II
- Kamil Delewski- klasa III
- Karol Duszak- klasa III
- Karol Hahn- klasa III
- Łukasz Ossowski- klasa III4. plastyczny- "Malarska interpretacja Jeziora Stawek" opiekun Jarosława Turzyńska
- Weronika Base- klasa III
- Kamila Stormowska- klasa III
- Kamila Tobojka- klasa III
- Dżesika Pawelec- klasa II
- Filip Peichert- klasa II
- Arkadiusz Turzyński- klasa II5. fotograficzny- "Jezioro Stawek w obiektywie" opiekun Danuta Andrearczyk
- Kamila Mazurowska- klasa III
- Grzegorz Burczyk- klasa II
- Karol Grabowski- klasa II
- Karol Strunk- klasa II
- Dawid Turzyński- klasa II
- Radosław Wycinka- klasa II6. informatyczny- Jak stworzyć prezentację multimedialną "Nasze Jezioro-Nasza Sprawa" opiekun Sławomir Wołoszyk
- Błażej Arlukiewicz- klasa II
- Błażej Malarz- klasa II
- Kacper Wyganowski- klasa II
- Sylwester Elias- klasa II
- Robert Lipiński - klasa III


Wychowawcy klas: Iwona Gnacińska- klasa II
                               Bożena Szczęsna - klasa III

Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego w ramach
umowy nr WFOŚ/D/738/246/2014
Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Publicznych
im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach

1. Tytuł zadania: Jezioro czy Stawek

2. Termin realizacji projektu: 2014.09 25 do 2015.05.31

3. Skład zespołu realizującego:
W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy II i III gimnazjum oraz pracownicy szkoły, rodzice, pracownicy Nadleśnictwa Starogard Gdański - p. M. Talaśka, dzierżaw-cy - p. Górscy, właściciele okolicznych działek - p. Szarafin, p. Gostkowscy; pracownicy Urzędu Gminy - p. Muchowski i p. Gdaniec; Rada Rodziców.
4. Skala oddziaływania - liczba odbiorców pośrednich i bezpośrednich:
• Bezpośrednio - 64 uczniów gimnazjum i 8 nauczycieli;
• Pośrednio - cała społeczność szkolna (pracownicy, uczniowie i nauczyciela) - 230 osób, partnerzy - 15 osób, cała społeczność lokalna Gminy Skarszewy - 14 000 osób.

5. Plan realizacji zadania:
1. Stworzenie projektu zadania.
2. Stworzenie listy pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zadania (harmonogram rzeczowo-finansowy).
Wyszczególnienie:
a. Materiały biurowe: folia do laminarki, segregatory i koszulki, papier biały, kolorowy i fotograficzny, tusz do drukarki, blejtramy, farby tempery (1290,00 zł)
b. Zestaw ekologiczny do badania wody (1 285,00 zł),
c. Pakiety do badania; zawartości fosforanów w wodzie (122,00 zł), azotanów w wodzie (242,00 zł), do badania twardości ogólnej wody (162,00 zł),
d. Pakiety do badania; zawartości fosforanów w wodzie (122,00 zł), azotanów w wodzie (242,00 zł), do badania twardości ogólnej wody (162,00 zł),
e. Zestaw do badania gleby (375,00 zł), zestaw doświadczalny - gleba plus (466,00 zł)
f. Inne pomoce potrzebne do realizacji działań związanych z zadaniem: termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych (228,00 zł), zestaw pojemników do próbek z nosidłem (122,00 zł), mikroskop (961,00 zł), aparat fotograficzny z kartą pamięci (800,00 zł)
g. Nagrody książkowe dla uczniów (1182,79 zł).
3. Ustalenie harmonogramu spotkań.
Jedno wyjście jesienią po próbki wody, jedno wyjście jesienią po próbki gleby, jedno wyjście wiosną po próbki wody, jedno wyjście wiosną po próbki gleby. Po każdym wyjściu odbyły się po trzy spotkania w celu zbadania pobranych próbek. Cztery spotkania w celu zebrania i uporządkowania wyników, oraz stworzenia prezentacji multimedialnej.
4. Podział zadań dla poszczególnych uczniów.
5. Ustalenie sposobu realizacji zadania oraz jego podsumowanie i zaprezentowanie.

6. Opis przebiegu realizacji zadania
Jezioro Stawek jest najbliżej położonym jeziorem przy naszej szkole. Poprzez realizację projektu uczniowie pogłębili wiedzę związaną ze stanem jeziora, jego otoczeniem, powstaniem, organizmami żyjącymi w wodzie i jego sąsiedztwie, zagrożeniami oraz zanieczyszczeniami.
Grupa 5 uczniów prowadziła wraz z opiekunem monitoring jakości wody i badanie parametrów fizykochemicznych. Wyniki analiz przedstawiliśmy na prezentacji projektu pozostałym uczniom gimnazjum (64) oraz nauczycielom i pracownikom szkoły w liczbie 37 osób. Wyniki analiz zamieściliśmy na płycie CD. 
W czasie realizacji projektu dwukrotnie jesienią i wiosną grupy po 15 uczniów wraz z nauczycielem opiekunem sprzątali teren wokół jeziora Stawek. Łącznie zebrano 8 dwudziestolitrowych worków śmieci, które zostały przekazane do zakładu komunalnego w Skarszewach.
Chcieliśmy przy jeziorze postawić drewnianą tablicę informacyjną, niestety z braku środków zrobiliśmy wystawę zdjęć i obrazów namalowanych farbą olejną w ilości 10 sztuk. Zdjęcia i obrazy wykonywane były przez uczniów - 10 osób - przez cały czas pro-jektu, czyli od września 2014 do końca maja 2015r. Zorganizowaną wystawę obejrzało 234 osób. Wystawa nosi tytuł: ,,Jezioro Stawek oczami uczniów w czterech porach roku”. Planujemy tę wystawę pokazać jeszcze 12 września 2015 r. podczas obchodów Dnia Patrona, wówczas gościmy uczniów z różnych szkół woj. pomorskiego i ich opiekunów w liczbie ok. 300 osób.
Grupa pod opieką nauczyciela biologii wykonała zielniki roślin żyjących wokół jeziora w liczbie 70, które zaprezentowaliśmy podczas podsumowywania projektu ucz-niom wszystkich klas gimnazjum w liczbie 64. Zielniki te pozostaną w naszej bibliotece szkolnej dla pozostałych uczniów szkoły jako cenna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i innych zainteresowanych osób.
Grupa pod opieką nauczyciela geografii wykonała wizualizację jeziora Stawek, którą obejrzało łącznie ok. 100 osób. Nad tą wizualizacją pracowało 5 uczniów, a efekty ich pracy pozostaną w szkole jako pomoc dydaktyczna.
W związku z aktywnym zaangażowaniem uczniów i opiekunów w realizacji pro-jektu wspólnie z WFOŚiGW (za zgodą - zmiany finansowe) nagrodziliśmy nagrodami książkowymi 8 nauczycieli – opiekunów projektu, 3 wychowawców klas I-III gimnazjum, oraz 18 uczniów. Książki zostały oznaczone logo WFOŚiGW w Gdańsku.

 

7. Podsumowanie projektu
Głównym celem projektu było zbadanie i udokumentowanie stanu istniejącego Jeziora Stawek poprzez działania własne uczniów, zwiększenie ich świadomości ekologicznej, w szczególności wiedzy i doświadczeń. Uczniowie zajmowali się badaniem właściwości i stanu czystości wód pod kątem zawartości tlenu oraz obecności azotanów i fosforanów. Określali temperaturę, odczyn (pH), twardość węglanową, zapach i przeźroczystość.
Badania gleby dotyczyły odczynu (pH), wpływu nawozów zawierających wapń i sód na glebę, określenie obecności azotanów i fosforanów, pojemności wodnej gleby, sorpcji fizycznej oraz wpływu zasolenia gleby na rozwój roślinności.
Uczniowie monitorowali problemy związane z czystością wód jeziora i gleby. Wy-konali badania jesienią 2014 r., zimą i wiosną 2015 r. Następnie opracowali wyniki badań i przedstawili w postaci prezentacji multimedialnej.
Uczniowie bardzo zaangażowali się w realizację projektu. Chętnie uczestniczyli w zajęciach w terenie, mimo niesprzyjającej pogody (pobór prób, wykonanie niezbędnych w terenie badań), jak i również chętnie wykonywali prace na terenie szkoły. Posługiwali się sprzętem laboratoryjnym, zapoznali się z odczynnikami i technikami pomiarowymi, wykonywali czynności laboratoryjne badania wód i gleby.
Powyższe działania miały wpływ na wyrobienie w uczniach dokładności, rzetelności, współpracy w grupie i odpowiedzialności za powierzone działania.
Projekt rozbudził wrażliwość ekologiczną i ciekawość przyrodniczą uczniów.
Oceniony został przez nich za bardzo ciekawy.
 
 

Umiem pływać

       Uczniowie klasy drugiej (15 osób - 3 dziewczynki, 12 chłopców) Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogódkach brali czynny udział  w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".  Nauka pływania odbywała się w terminie od 10 października do 12 grudnia 2014 roku na pływalni w Kościerzynie i była zorganizowana przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku. Projekt był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorządy Gminne. Ostatecznie wszystkie dzieci w ciągu 20 godzin nauczyły się pływać stylem dowolnym na odcinku 25 metrów i na potwierdzenie zdobycia tej umiejętności otrzymały zasłużony dyplom i plakietkę "Umiem pływać". Poznawały też zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie pływalni i nauczyły się korzystać z różnych pomieszczeń wokół basenów.
      Analiza przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wykazała jednoznacznie, że wszyscy uczestnicy projektu byli zadowoleni  z wyjazdu na pływalnię, stwierdzili, że instruktor prowadził zajęcia w sposób ciekawy i atrakcyjny. Bardzo podobały im się skoki do wody, nurkowanie, pływanie na plecach. Dzieci pokonały początkowy strach, oswoiły się z wodą, a pod koniec nauki - pływanie kojarzyło im się z przyjemnością, relaksem i odpoczynkiem.

Wszyscy nauczyli się pływać i to był główny cel, który dzięki pracy, z zadowoleniem osiągnęli.Kolejny projekt w szkole w Pogódkach!!!

                                           
ZAPRASZAMY DO...

        Nieformalna grupa rodziców przy ZSP w Pogódkach realizuje od 20 sierpnia 2013r. projekt pt. "Zapraszamy do..." przy pomocy Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", realizującej Program Działaj Lokalnie POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI. Aktywni Młodzi Rodzice poprzez zorganizowanie warsztatów malarskich, literackich i muzycznych pragną pokazać piękno Pogódek, Jaroszew i Koźmina.
Pierwsze efekty już są.
Od 3 września grupa 15 uczniów pod kierunkiem pani Gabrieli Plichta malowała obrazy przedstawiające panoramę Pogódek i okolic. Uczestnicy warsztatów byli bardzo zaangażowani i udało się nam dostrzec kilka talentów. Pierwsze prace były przedstawione już 12 września w Galerii "Klepisko". Obrazy naszych dzieci obejrzało wiele osób, bowiem tego dnia odbyły się V Regionalne Biegi Przełajowe Upamiętniające Martyrologię Mieszkańców Ziemi Skarszewskiej.

       Wielką frajdą jest umieć malować na płótnie prawdziwymi olejnymi farbami i tę przyjemność mieli nasi uczniowie. Wszyscy uczestnicy chcą kontynuować projekt, więc następna wystawa wkrótce.
                                            Zapraszamy. 
                                                             Wioleta Ćwiklińska

 

           W ramach projektu "Zapraszamy do..." uczniowie kl. I - VI uczestniczyli w warsztatach muzycznych. Pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Wojciecha Leszczyńskiego uczyli się przyśpiewek, kolęd kociewskich oraz gry na instrumentach ludowych: burczybasie i diabelskich skrzypcach. Swoje umiejętności zaprezentowali  17 grudnia na Koncercie kociewskim. Do udziału w uroczystości zaprosili dzieci z oddziałów przedszkolnych, rodziców oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Koźmina. Rodzice mogli podziwiać talenty swoich dzieci a maluchy poznawać kulturę kociewską.
                                                              Anna Chilicka
 

Z bukietu na talerz...


PODSUMOWANIE PROJEKTU
27.09.2012r. zakończyliśmy projekt "Z bukietu na talerz". W oddziale przedszkolnym odbyło się spotkanie połaczone z degustacją ciast, w skład których wchodziły jadalne kwiaty, można było też spróbować miodu z mniszka lekarskiego. Spotkanie zakończył pokaz układania kwiatów ogrodowych i polnych. Uczestnicy projektu ( rodzice, nauczyciele, uczniowie) otrzymali nagrody książkowe za wsparcie i pomoc w realizacji projektu oraz konkurs plastyczny "Kubuś Puchatek w Stumolowym lesie szuka jadalnych kwiatów".
Miło nam poinformować, że 12 kwietnia 2012r. zawarliśmy umowę z Lokalną Grupą Działania ,,Chata Kociewia” działającą w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na dofinansowanie projektu pt.,, Z bukietu na talerz”. Wspólnie z LGD realizujemy już drugi projekt. Poprzedni nosił tytuł ,,Apteka w naszym ogródku”.


Dzięki wsparciu finansowemu możemy upiększać otoczenie przedszkola przy ul. Cystersów 13, oraz zapoznać mieszkańców z zastosowaniem kwiatów, ziół do celów spożywczych. Zależy nam bardzo, by zintegrować środowisko lokalne, by wszyscy stali się odpowiedzialni za otoczenie, gdzie przebywają nasze dzieci. Jest to dobro wspólne. Celem głównym jest nauka stosowania kwiatów ozdobnych z przydomowych ogródków nie tylko do ozdoby, ale i do jedzenia. Obecny nasz projekt polega na:
·zaprojektowaniu ogrodu ozdobnego;
·założeniu przedszkolnego ogródka z roślinami ozdobnymi;
·zasianiu / zasadzeniu kwiatów;
·wykonywaniu przez dzieci prostych prac związanych z pielęgnacją, uczeniu szacunku do przyrody;
·poznaniu różnych kwiatów jadalnych – nazw, wyglądu, zapachu, smaku;
·obserwacji roślin w różnych fazach rozwoju;
·prezentacji wyhodowanych kwiatów;
·zorganizowaniu warsztatów dla chętnych osób z florystą i cukiernikiem;
·zorganizowaniu prelekcji nt. jadalnych kwiatów i nie tylko;
·zorganizowaniu konkursu plastycznego i kulinarnego z wykorzystaniem jadalnych kwiatów;
·zakupieniu literatury i utworzeniu kącika ,,Kwiatowa kuchnia”.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Pierwsze zadania zostały już wykonane o czym możecie się państwo przekonać odwiedzając przedszkole, lub przeglądając zdjęcia
 
 
 
  APTEKA W NASZYM OGRÓDKU

Dnia 23.11. 2010 roku zostały zakończone działania związane z realizacją projektu „ Apteka w Naszym Ogródku”, w Zespole Szkół Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach.
Organizatorzy mieli na uwadze główny cel, czyli naukę rozpoznawania ziół i zachęcenie do ich stosowania w codziennej diecie. Poprzez liczne działania, tj.;
- utworzenie i pielęgnacja ogródka ziołowego przy współpracy z rodzicami, nauczycielami i dziećmi,
- przeprowadzenie lekcji o ziołach dla maluchów przedszkolnych i dzieci z klas I-III,
- zachęcenie dzieci do pracy nad stroną o wybranej roślinie zielarskiej do pamiątkowych zielników,
- promowanie wpływu „apteki natury” na zdrowie poprzez przeprowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną osobę - magistra farmacji Dorotę Kobierowską i magistra technologa żywności Jowitę Barandziak dla rodziców i osób chętnych,
- zachęcenie do stosowania ziół w kuchni poprzez degustacje potraw przygotowanych z ich użyciem,
- przeprowadzenie szkolenia dotyczącego uprawy, pielęgnacji, zbioru i suszenia ziół, przez osoby zaangażowane w projekt: Jowitę Barandziak, Iwonę Turzyńską , Teresę Gołuńską,
- zakupienie literatury - pozycji tematycznych na nagrody dla dzieci, za ich pracę nad zielnikami; książek pamiątkowych dla uczestników projektu; książek wzbogacających bibliotekę udało nam się zrealizować cel projektu.

Utworzony ogródek ziołowy zintegrował mieszkańców poprzez wspólną pracę nad jego wyglądem i pielęgnację. Dzieci uczyły się szacunku do przyrody za możliwości korzystania z jej skarbu, jakim są zioła, rozwijały troskliwość i odpowiedzialność za rośliny, które rosły na placu zabaw, w ogródku ziołowym. Ogród ten pozostanie w tym miejscu przez następne lata. Społeczność lokalna będzie mogła korzystać z niego i samodzielnie doszkalać się na temat różnorodności ziół. Dzieci uczące się w naszej w szkole będą miały bezpośredni kontakt  z ziołami, rosnącymi na terenie szkoły i lepiej oswoją się ze zdobytą wiedzą , by w przyszłości zaowocowała ona stosowaniem w praktyce.
Wszystkie szkolenia przeprowadzone w naszym ogródku, zarówno dla dzieci jak i dorosłych podniosły poziom wiedzy o ziołach, tak często zapomnianych. Rośliny te stały się rozpoznawalne przez uczestników projektu. Zwłaszcza dzieci, które poprzez swoja pracę nad zielnikami mogły utrwalać informację o ziołach. Osoby, które najładniej przedstawiły wybraną roślinę w formie strony do zielnika , otrzymały książki zachęcające do dalszych poszukiwań w „krainie ziół”.
Wykłady tematyczne.:
1.Apteka ziołowa –dostępność leków ziołowych i ich wpływ na zdrowie
2. Zioła w ogrodzie.
3.Warunki uprawiania i różnorodność ziół w ogrodach kociewskich.
4.Przetwarzanie, suszenie i przechowywanie ziół również przybliżyły zainteresowanym zagadnienia związane z roślinami zielarskimi. Zwróciły one uwagę na najciekawsze punkty wiedzy ziołowej, by rozbudzić w uczestnikach dalszą ciekawość i chęć korzystania z zakupionej literatury dostępnej w Bibliotece Publicznej. Pomogły w szerzeniu edukacji zdrowotnej i propagowaniu zdrowego żywienia .
Degustacja dań, z kuchni kociewskiej i tradycyjnej, doprawionych ziołami zachęciła do przeniesienia ich do własnych kuchni. Uczestnicy poczuli jak ciekawiej smakuje potrawa po dodaniu ziół i chętnie poznawali nowe przepisy. By utrwalić zdobyta wiedzę każda rodzina objęta projektem otrzymała pamiątkową książkę o ziołach, aby w każdej chwili korzystać z przepisów kulinarnych i podstawowych wiadomości o uprawie i zbiorze ziół.
Poruszony temat ziół pozostanie już w pamięci dzieci, ich rodziców i mieszkańców. Akcja przypomniała Wszystkim, że istnieją takie dobroczynne rośliny jak zioła i zachęciła do odświeżenia wiadomości na ich temat i zdobywania nowych. Mają to ułatwić wszystkie książki zakupione w ramach projektu. Zarówno te, które były nagrodami dla dzieci jak i pozycje pamiątkowe dla rodzin objętych projektem i najważniejsze ubogacające księgozbiór Biblioteki Publicznej.

Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach realizuje program:
 APTEKA W NASZYM OGRÓDKU
przy współudziale Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Lokalnej Organizacji Grantowej „Chata Kociewia”.
Program realizowany jest od 01.06.2010r.do 30.11.2010r.poprzez promocję zdrowego odżywania ze zwróceniem szczególnej uwagi na zastosowanie ziół w codziennej diecie młodszych i starszych mieszkańców naszej społeczności lokalnej.
Zapraszamy wszystkich do zainteresowania się naszymi działaniami i wzięcia udziału w ich realizacji!!!
W przedszkolu Chatka Puchatka wrze od rana.
Maluchy mają dziś coś w planach.
Wiedzą jak ważne jest zdrowe odżywanie,
Poznały ziółek cudowne działanie.
I choć to jeszcze małe dzieciaki,
Wpadły na pomysł nie byle jaki:
Chorować wciąż nie chcemy!
Antybiotyków jeść nie będziemy!
Chcemy z naturą żyć w zgodzie, więc zakładamy:
APTEKĘ W NASZYM OGRODZIE!
Ty - dłużej nie zwlekaj, pomóż od zaraz,
Przyda się rączek każda para.
A. Wysocka
ZIOŁA W CODZIENNEJ DIECIE
    
Było to szkolenie nawiązujące do tematu projektu „APTEKA W NASZYM OGRÓDKU” dotowanym przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności oraz Lokalną Organizację Grantową „Chata Kociewia”.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z wieloma ciekawostkami dotyczącymi ziół, leków ziołowych, doświadczeń związanych z uprawą ziół. Wykład przygotowała pani Dorota Kobierowska mgr farmacji z Gdańska oraz koordynator projektu pani Jowita Barandziak przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP w Pogódkach. Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy spotkania mogli indywidualnie rozmawiać z prowadzącymi.
            Zostały również zaprezentowane książki i czasopisma o tematyce ziołowej, zakupione w ramach projektu, które od października są dostępne w Szkolnej i Publicznej Bibliotece w Pogódkach. Dzięki temu każdy będzie mógł poszerzać swoje wiadomości dotyczące ziół, ziołolecznictwa i naturalnych sposobów na zdrowe życie.
            W trakcie spotkania goście mogli podziwiać zielniki wykonane przez uczniów        klas I – III szkoły podstawowej oraz przez najmłodszych uczestników projektu – dzieci z oddziałów przedszkolnych. W albumach zamieszczono opisy, rysunki i zasuszone zioła z ogródka założonego w ramach projektu.
 Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym niedzielne spotkanie. Mamy nadzieję, że tematem „Zioła w codziennej diecie” rozpoczęliśmy cykl szkoleń o charakterze prozdrowotnym.                                                             
                                                                                   Koordynator projektu
                                                                                    
Jowita Barandziak

             REALIZACJA PROJEKTU Apteka w naszym ogródku
               Projekt „Apteka w naszym ogródku''  jest realizowany zgodnie z założeniami. Głównym celem przedsięwzięcia  jest nauka rozpoznawania i stosowania ziół w codziennym pożywieniu, by ich dobroczynne właściwości wspomagały odporność i walkę z chorobami. Chcąc osiągnąć wytyczone cele, do dnia 31.08.2010 roku zostały podjęte następujące działania:
- Zaprojektowanie i założenie ogródka ziołowego znajdującego się na placu zabaw przy punkcie przedszkolnym na ul. Cystersów w Pogódkach.
W tym celu nauczycielka z oddziału 3-5 latków Pani Aleksandra Wysocka zaprojektowała wygląd, wielkość ogródka, wyznaczyła miejsce na zioła. Pani wicedyrektor Anna Chilicka zakupiła potrzebne narzędzia ogrodnicze, ziemię, drewniane skrzynie, sadzonki ziół i płotki do wytyczenia grządek. Z pomocą chętnych rodziców, którzy zaangażowali się w realizację projektu,  obsadzono 6 skrzyń: miętą, oregano, rozmarynem, bazylią czerwoną i zieloną, melisą, majerankiem, tymiankiem, cząbrem, szałwią lekarską, pietruszką, porami i selerami. Rodzice również zagospodarowali przy płocie przedszkolnym dwa pasy ziemi usuwając trawę i nawożąc ziemię ogrodniczą. Przygotowany teren  odgrodzono płotkiem od placu zabaw i obsadzono ozdobną  szałwią i lawendą.
   
 -Rozpoczęcie akcji informacyjnej o projekcie.
Równocześnie z rozpoczęciem prac w ogrodzie zajęto się promocją projektu. W tym celu w Pogódkach, Jaroszewach i Kożminie rozwieszono 13 plakatów w najbardziej uczęszczanych miejscach  ( sklepy, szkoła, ośrodek zdrowia, apteka ). Wzmianki o akcji związanej z realizacją projektu ukazały się w gazetach Panorama Skarszew , Wiadomości Skarszewskie. Apel kończący rok szkolny był wspaniałym momentem do szerszego opowiedzenia o projekcie. Koordynator projektu, a zarazem Przewodnicząca Rady Rodziców Jowita Barandziak zapoznała zgromadzonych gości, nauczycieli i uczniów z planowanymi działaniami. Została również wyrażona chęć wspólnego doglądania, pielęgnowania, obserwowania ogródka ziołowego przez okres wakacji przez uczniów mieszkających w pobliżu przedszkola,  by mógł on służyć do realizacji projektu po wakacjach.

- Prace pielęgnacyjne, obserwacja ziół.
Po zasadzeniu ziół opiekę nad nimi przejęła sprzątaczka przedszkola Pani Ewa Jarzembińska. Wraz z dziećmi pielęgnowała rośliny, a zwłaszcza podlewała w okresie suszy. Dzięki temu dzieci mogły obserwować rośliny, wykonywać proste prace pielęgnacyjne, uczyć się szacunku do przyrody. Z uwagi na fakt, że ogródek znajduje się na placu zabaw bawiące się tam dzieci i opiekujący się nimi rodzice, mogli pomagać przy pracach pielęgnacyjnych i obserwować zioła. W ostatnim dniu wakacji zioła w ogródku były bardzo okazałe Społeczność lokalna dbała o nie i dobrze wywiązała się z powierzonego  zadania. Wszyscy obserwowali rosnące zioła i nie dopuścili do zniszczeń.
 
 
 
     Zrealizowaliśmy wszystkie działania zaplanowane w okresie objętym sprawozdaniem. Jednak nie udało nam się zakupić wszystkich sadzonek ziół dostępnych na rynku ogrodniczym. Projekt rozpoczęliśmy w czerwcu, w tym momencie jest już po” okresie sadzonkowym „ i dostępność roślin jest ograniczona. Na drugi rok w okresie wiosennym będziemy je kupować w pierwszej kolejności, by obsadzić ogródek  nowymi ziołami. W czerwcu planowaliśmy zapoznać wszystkie dzicie z wyglądem , zapachem i smakiem ziół, jednak udało nam się to tylko z grupę przedszkolną 3-4 latków. Aby inne dzieci mogły poznać wiedzę o roślinach z naszego ogródka, we wrześniu przeprowadzimy szkolenia dla grup przedszkolnych 5-6 letnich i klas I-III.
 
          Z uwagi na panującą w lipcu suszę należało w ciągu dnia kilkakrotnie podlewać zioła, zwłaszcza w skrzyniach. Zabiegi te wykonywała sprzątaczka poświęcając swój czas na urlopie wypoczynkowym, wkładała w to więcej pracy niż zaplanowano.
 
 
 
              Jesteśmy zadowoleni z tego, że ogródek ziołowy znajdujący się na ogólnie dostępnym terenie, nie uległ zniszczeniu w czasie  wakacji. Dzięki temu możemy wykorzystać go w realizacji kolejnych punktów  projektu. Cieszy fakt, że ziołami zainteresowały się najmłodsze dzieci i uczniowie kl. I – III, które są na etapie rozpoznawania, nazywania ziół i tworzenia zielników . Fakt zaangażowania rodziców w utworzenie ogródka sprzyjał lepszemu rozpropagowaniu zalet ziół w domowych kuchniach. Praca rodziców była wzorem do naśladowania dla obserwujących dzieci.
 
 
 
             Przewidujemy, że pozostałe działania  zaplanowane w projekcie uda się zrealizowac zgodnie z założeniami. Mogą wystąpić jednak przesunięcia w zaplanowanych spotkaniach z rodzicami. Zależy nam na tym, aby terminy spotkań i prelekcji pasowały większości rodzicom , by dopisała frekwencja. Aby nie obciążać uczniów wykonaniem samodzielnie zielnika stawiamy na pracę zespołów. Poprosimy uczniów o przygotowanie dowolnej strony z opisem wybranego zioła. Strony te zostaną zebrane i zestawione w klasowy zielnik. Nie uzyskamy 100 zaplanowanych samodzielnie wykonanych pozycji, lecz  6 zbiorowych prac, z których w ramach konkursu wybierzemy najciekawszą. Zielniki będą dostepne w bibliotecznym kąciku zielarskim. 
   Przebieg realizacji projektu dokumentujemy za pomocą: zdjęć, opisów umieszczanych na stronie internetowej szkoły i w gazetach , plakatów i informacji przekazywanych dla społeczności lokalnej i szkolnej, skopiowanych zielników wykonanych przez dzieci, sprawozdań ze spotkań z dziećmi, uczniami i chętnymi rodzicami, faktur z dokonywanych zakupów. Założyliśmy teczkę Apteka w naszym ogródku , w której gromadzimy dokumentację. Znajduje się ona w szkole w gabinecie dyrektora, który wraz z koordynatorem odpowiada za projekt.
 

 Twój numer IP -34.229.76.193
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 68 odwiedzający (133 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=