Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  Projekt unijny "Przedszkolak! To brzmi dumnie"
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Przedszkolak! To brzmi dumnie”

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu „Przedszkolak! To brzmi dumnie” oraz warunki zakwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach wyrównujących szanse dzieci, nowo utworzonej grupy przedszkolnej oraz udziału nauczycieli w kursach dokształcających.
2. Projekt „Przedszkolak! To brzmi dumnie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.
3. Beneficjentem projektu jest Gmina Skarszewy.
4. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Obsługi  Szkół i Przedszkoli w Skarszewach.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  
- Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Przedszkolak! To brzmi dumnie” realizowany przez Gminę Skarszewy.
- Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Przedszkolak! To brzmi dumnie”.
- OWP – należy przez to rozumieć ośrodek/ki wsparcia przedszkolnego objęty/e projektem.
6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r.
7. W realizację projektu zaangażowane są następując jednostki oświatowe – OWP dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy:
- Publiczne Przedszkole Gminne nr 2 w Skarszewach (ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 26 41, e-mail: pp2-skarszewy@tlen.pl)
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie (Szczodrowo, ul. Szkolna 1, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 24 53, e-mail: pspszczodrowo@poczta.onet.pl)
- Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie (ul. Gdańska 7, 83-209 Godziszewo, tel. 58 588 18 26, e-mail: biuro@godziszewo.one.pl)
- Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach (ul. Szkolna 3, 83-236 Pogódkach, tel. 58 588 11 76, e-mail: zsppog@ poczta.onet.pl)
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach (Więckowy 25, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 26 88, e-mail: pspwieckowy@neostrada.pl)
8. Projekt skierowany jest do 443 dzieci w wieku 3 - 6 lat lub powyżej 6 lat w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach do grupy docelowej będą mogły zostać zaliczone dzieci w wieku 2,5 lat – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) oraz 30 nauczycieli OWP, o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.  
9. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Skarszewy.
10. Celami szczegółowymi Projektu są:
- utworzenie 118 trwałych miejsc przedszkolnych,
- realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
- realizacja zajęć poprawiających sprawność ruchową,
- realizacja zajęć z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych,
- poprawa jakości funkcjonowania przedszkoli,
- doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt infrastrukturalny, utworzenie/modernizacja placów zabaw,
- wsparcie doskonalące zawodowo nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach kursów incydentalnych i kursów kwalifikacyjnych.
11. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 
§ 2.
UCZESTNICY/UCZESTNICZKI PROJEKTU
 
Projekt skierowany jest do 443 dzieci w wieku 3-6 lat lub powyżej 6 lat w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach do grupy docelowej będą mogły zostać zaliczone dzieci w wieku 2,5 lat – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) oraz   30 nauczycieli OWP objętych projektem tj. Publiczne Przedszkole Gminne nr 2 w Skarszewach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie, Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie, Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach.
 
§ 3.
ZASADY REKRUTACJI

1. Termin rekrutacji obejmuje okres marzec 2017 r. - sierpień 2018 r.
2. W trakcie procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 443 dzieci oraz 30 nauczycieli.
3. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:  
- jest wychowankiem OWP, o którym mowa w § 1 ust. 8,
- jest nauczycielem OWP, o której mowa w § 1 ust. 8, 
- jest zainteresowany/na udziałem w projekcie,  
- dopełni wszystkich formalności określonych w niniejszym regulaminie.
4. Przedstawiciele grupy docelowej mogą uczestniczyć w kilku formach wsparcia, wg własnych potrzeb i możliwości.
5. Kryteria doboru dzieci zgodnie z regulaminem wewnętrznym OWP i obowiązującymi w tym zakresie przepisami MEN.
6. Kryteria określające kolejność uczestnictwa nauczycieli w kursach realizowanych w ramach projektu:  
- data wpływu kwestionariusza zgłoszeniowego nauczyciela do szkoły, przedszkola,
- realizacja zajęć w ramach projektu – nauczyciele prowadzący jedne zajęcia - 1 pkt., nauczyciele   prowadzący dwa lub więcej zajęcia - 2 pkt.
7. W pierwszej kolejności (w sytuacji zgłoszenia do udziału w projekcie większej liczby nauczycieli niż planowana) przyjmowani będą nauczyciele wg. kolejności zgłoszeń oraz z największą ilością punktów.
8. Rekrutacja dzieci zostanie przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych dzieci zapisanych na liście utworzonej w ramach przeprowadzonego naboru podstawowego, przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór w ramach projektu.  
9. W ramach prowadzonej rekrutacji dzieci na zajęcia brane będą pod uwagę następujące czynniki:
- wada wymowy,
- lateralizacja,
- zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
- zaburzenia i odchylenia rozwoju i/lub specyficzne trudności w uczeniu się,
- potrzeba rozwoju kompetencji kluczowych, w tym głównie umiejętności języka obcego, matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, społeczno-emocjonalnych, uczenia się, kreatywności.
10. Lista rezerwowa dzieci/nauczycieli utworzona zostanie spośród osób, które wypełnią Kwestionariusz zgłoszeniowy i będą kwalifikowały się do udziału w projekcie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.  
11. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub długotrwałego niestawiennictwa, którejkolwiek z osób znajdującej się na liście podstawowej uczestnictwa.  
12. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastępują.
13. Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna składająca się z: Koordynatora OWP, Kierownika Projektu, wyznaczonego przedstawiciela partnera.  
14. Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu – dzieci na dodatkowe zajęcia, dzieci do nowo utworzonej grupy przedszkolnej oraz nauczycieli przebiegać będzie w dwóch etapach.


Etap I Zgłoszenie chęci udziału
1. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest czytelne wypełnienie i dostarczenie Kwestionariusza zgłoszeniowego (załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu) do Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach za pośrednictwem właściwego OWP. Pobranie Kwestionariuszy zgłoszeniowych możliwe jest w jednym z OWP biorącym udział w projekcie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy lub na stronie internetowej www.skarszewy.pl.
2. Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika/uczestniczki można dostarczyć do siedziby OWP z terenu gminy Skarszewy: listem poleconym, osobiście lub elektronicznie na adres skarszewy@skarszewy.pl. Wypełnione kwestionariusze, OWP przekażą do siedziby Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli najpóźniej do dnia 07.04.2017 r.
3. W przypadku zgłoszenia się drogą elektroniczną Kwestionariusz zgłoszeniowy powinien być opatrzony podpisem Opiekuna prawnego/Kandydata/Kandydatki.  

Etap II Wybór grupy Uczestników/Uczestniczek projektu oraz osób wpisanych na listę rezerwową  
1. Spośród zgłoszonych osób Komisja rekrutacyjna dokona wyboru:
- dzieci do uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach,
- dzieci do nowych grup przedszkolnych,
- nauczycieli do uczestnictwa w kursach, biorąc pod uwagę informacje zawarte w Kwestionariuszu zgłoszeniowym.
2. Osoby zakwalifikowane przez Komisję rekrutacyjną do udziału w Projekcie zostaną zobowiązane do wypełnienia i podpisania wszystkich niezbędnych do udziału w Projekcie dokumentów tj.:  
- Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 4, 5 do niniejszego Regulaminu).
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 6, 7 do niniejszego Regulaminu).
3. Do Projektu nie zostaną zakwalifikowane osoby, które: 
- złożą Kwestionariusz zgłoszeniowy na innym niż określonym wzorze (załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego Regulaminu),
- nie złożą Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4, 5 do niniejszego Regulaminu),
- nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 6, 7 do niniejszego Regulaminu),
- nie zgodzą się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w Projekcie i nie zobowiążą się do jego przestrzegania,
- nie spełnią kryterium kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w § 2.
 
§ 4.
FORMY WSPARCIA UDZIELONEGO UCZESTNIKOM/UCZESTNICZKOM PROJEKTU I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Formy wsparcia:
I. Utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.
II. Zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia terapeutyczne
- zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia psychologiczne
- gimnastyka korekcyjna
- spektakle teatralne
III. Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy
- porozumiewanie się w językach obcych
- zajęcia rozwijające, kompetencje matematyczno-przyrodnicze poprzez metodyki aktywizujące
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe poprzez gry matematyczno-logiczne
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
IV. Wydłużenie godzin pracy OWP. OWP będzie czynne w godzinach 6.30 – 17.00 oraz jeżeli zaistnieje potrzeba (zgodnie z decyzją Dyrektora OWP)  również w soboty w godzinach 8.00 – 13.00.
V. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach kursów incydentalnych oraz kwalifikacyjnych:
- Kurs j. angielskiego nadający uprawnienia z poziomu FCE, zajęcia metodyczne i merytoryczne poprawiające kompetencje językowe w dydaktyce  przedszkolnej,
- Studia kwalifikacyjne z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami rytmiki,
- Studia podyplomowe` z zakresu pedagogiki M.Montessori /Wczesnej Edukacji Montessori,
- Kurs 1 stopnia - praca z dziećmi edukacji przedszkolnej metodą projektu,
- Studia podyplomowe z arteterapii z elementami psychologii twórczości,
- Kurs 1 stopnia - wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
- Kurs 2 stopnia - wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
- Kurs Metoda Dobrego Startu st.I Marty Bogdanowicz,
- Kurs nauczanie matematyki w okresie przedszkolnym wykorzystaniem pedagogiki Gruszczyk- Kolczyńskiej, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- Kurs I stopnia Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Kurs II stopnia Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- Kurs - współpraca nauczycieli z opiekunami prawnymi, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Warunki uczestnictwa:
- Zajęcia dodatkowe dla dzieci, co do zasady odbywać się będą na terenie OWP objętych projektem.
W ramach projektu przewidziano realizację części zajęć we współpracy z otoczeniem zewnętrznym poprzez łączenie zajęć stacjonarnych z wyjazdami/wyjściami edukacyjnymi oraz realizację osobnych edukacyjnych form wsparcia o charakterze wyjazdowym/wizytowym.
- OWP udostępnią sale, zakupione wyposażenie i niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe do realizacji zajęć dla dzieci, zgodnie z ich charakterem i potrzebami programowymi. We wszystkich przewidzianych formach wsparcia dla uczestników/uczestniczek, przewiduje się wykorzystanie narzędzi ICT, które będą zakupione i/lub stanowią dotychczasowe wyposażenie OWP.
 
§ 5.
OBOWIĄZKI STRON
 
1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do:
- uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć w ramach każdej formy; w limicie dopuszczalnych 20% nieobecności nie mieszczą się nieobecności potwierdzone zwolnieniami lekarskimi lub usprawiedliwione przez opiekuna prawnego dziecka,
- usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności nie później niż w terminie 3 dni od dnia nieobecności; usprawiedliwienie musi nastąpić w formie pisemnej,
- w przypadku nieobecności na zajęciach grupowych nauczyciel/ka zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć, lub jeśli będzie to możliwe z inną grupą,
- punktualnego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- udziału w systemie monitoringu, w celu oceny skuteczności działań podejmowanych w Projekcie: wypełnienia ankiet ewaluacyjnej oceniającej poszczególne formy wsparcia, wypełnienia ankiety na zakończenie udziału w Projekcie,
- uczestnictwa w egzaminach przeprowadzonych na zakończenie udziału w kursie/szkoleniu,
- poinformowania Gminy Skarszewy – Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach o braku możliwości (wraz z uzasadnieniem) dalszego udziału w Projekcie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodującej niemożność uczestnictwa w Projekcie,  
- niezwłocznego poinformowania Gminy Skarszewy – Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach o jakichkolwiek okolicznościach dotyczących zmiany swoich danych osobowych, w tym miejsca zamieszkania, stopnia niepełnosprawności,
- dbania o powierzone w ramach projektu materiały.
2. Gmina Skarszewy zobowiązana jest do:
- utworzenia 118 nowych miejsc przedszkolnych,
- rzetelnej organizacji zajęć dodatkowych/kursów dla nauczycieli oraz stałego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją Projektu,
- zapewnienia wykwalifikowanej kadry podczas poszczególnych działań Projektu.
 
§ 6.
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
 
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu).  
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej potwierdzonych przez lekarza lub działania siły wyższej i z zasady nie mogły być znane przez Uczestnika/ki w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. Gmina Skarszewy zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy uczestnictwa w przypadku naruszenia przez Uczestnika/ki niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.  
4. W miejsce osoby, która zgodnie z § 6 pkt. 1 zrezygnuje z uczestnictwa w Projekcie, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Zajęcia dodatkowe oraz kursy dla nauczycieli odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem
i planem zajęć, o ustalonej liczbie godzin – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu.
2. Zorganizowane w ramach projektu kursy / szkolenia kończą się egzaminem wewnętrznym.                  
3. Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje Uczestnikom, że otrzymają zaświadczenie po zakończeniu kursu.
4. Gmina Skarszewy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania 3.1. RPO WP 2014-2020
5. Gmina Skarszewy zastrzega sobie prawo zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Projektu, o czym Uczestnicy/ki zostaną poinformowani. Wszelkie informacje o projekcie oraz wymagane formularze dokumentów znajdują się na stronie internetowej: www.skarszewy.pl.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.03.2017 r.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1: Kwestionariusz zgłoszeniowy do nowej grupy przedszkolnej (dla dzieci)
Załącznik nr 2: Kwestionariusz zgłoszeniowy do zajęć dodatkowych (dla dzieci)  
Załącznik nr 3: Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu dla nauczyciela  
Załącznik nr 4: Deklaracja uczestnictwa dziecka
Załącznik nr 5: Deklaracja uczestnictwa nauczyciela
Załącznik nr 6: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dane uczestników indywidualnych
Załącznik nr 7: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych  
Załącznik nr 8: Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

Wszystkie załączniki są dostępne w sekretariacie szkoły.

Twój numer IP -34.229.76.193
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 65 odwiedzający (110 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=