Szkoła Podstawowa im. Piotra Szturmowskiego w Pogódkach
   
 
  Wychowanie do życia w rodzinie

Podstawy Prawne przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 48. ust.1 „Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania.”

Art.53.ust.3 „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

2. Preambuła oraz Art. 1 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty

„System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”

„Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

3. Ustawa z dn. 7 stycznia 1993r. O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.)

Art. 4 ust. 1 „Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomej prokreacji.”

Art. 4 ust. 3 „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustali w drodze rozporządzenia, sposób nauczania szkolnego i zakres treści, o których mowa w ust. 1, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 30 sierpnia 2012r. Poz. 977)

„Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1.szkolny zestaw programów nauczania, które uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2.program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
3.program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 

5. Rozporządzenie MEN z dn. 12 sierpnia 1999r.

„Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły.”

Spójność wychowania do życia w rodzinie z pozostałymi zadaniami szkoły osiąga się przez realizację programu wychowania do życia w rodzinie zgodnie z nową podstawą programową i jego wpis jako załącznika do: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

6. Rozporządzenie MEN z dn. 12 sierpnia 1999r. (ostatnio nowelizowano 17 lutego 2012r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

„Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania w każdym roku szkolnym w klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin w grupach dziewcząt i chłopców.”

7. Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz 756, z dn. 17 sierpnia 1999r.)

„Realizacja treści programowych zajęć powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, a w szczególności:

1.wspierać wychowawczą rolę rodziny
2.promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności
3.kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

Uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie zależny od indywidualnych decyzji – rodzice, maja prawo do rezygnacji z udziału w zajęciach, składając pisemny wniosek dyrektorowi szkoły.

Podstawa programowa do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w klasie V-VI znajduje się pod adresem: http://www.wdz.edu.pl/pliki/113452224.pdf,

natomiast program nauczania dostępny jest tutaj: http://www.wdz.edu.pl/pliki/256263551.pdf

Podstawa programowa do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" w klasach I-III gimnazjum dostępna jest pod adresem: http://www.wdz.edu.pl/pliki/1245301.pdf, a program nauczania:  http://www.wdz.edu.pl/pliki/754970185.pdf

Szczegółowe treści ustaw mówiące o nauczaniu "Wychowania do życia w rodzinie" znajdują się pod: http://www.wdz.edu.pl/index.php?s=prawo_oswiatowe
 


Twój numer IP -34.229.76.193
 
Reklama
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 67 odwiedzający (128 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=